Stanovy. Nejvyšší základní předpis svazu, podléhající registraci u rejstříkového soudu. Právě jejich zásadní změna je nepochybně nejobsáhlejším předloženým návrhem pro projednání na řádném zasedání blížící se Valné hromady ČNS.

Většinu nohejbalistů, možná ani funkcionářů, se tímto předpisem příliš nezabývá. Zájem o něj vesměs nastává až ve chvíli, kdy jsou jejich klubu krácena některá práva či se cítí rozhodnutím orgánů svazu poškozeni. Nebo když se orgány svazu nedokáží dohodnout. Teprve pak se ukáže kvalita či stanov.

Stanovy ČNS procházely na valných hromadách menšími či většími novelizacemi. Často do nich byly zapracovávány i nabyté zkušenosti s předchozími kauzami. S novelizacemi se však někdy ztrácela i základní logická nit předpisu, jednotná struktura článků, jednotná terminologie a někde se dokonce zapomnělo změnit číslování odkazů na jiné články... V současnosti je třeba navíc reagovat na novou právní úpravu ve formě Občanského zákoníku. Odborný poradce pro legislativu ČNS LADISLAV KRATOCHVÍL z těchto důvodů doporučil kompletní přepracování znění stanov a sám se úkolu také ujal.

„Vznikla naléhavá potřeba reagovat jednak na nové, zákonem o podpoře sportu vymezené postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti, poskytované v celospolečenském zájmu a tedy státem, samosprávnými kraji a obcemi z veřejných rozpočtů podporované, jednak zohlednit zkušenosti s fungováním svazu podle stávajících stanov a dalších základních vnitřních předpisů v uplynulém čtyřletém období a jednak zohlednit zkušenosti s fungováním svazu v době protiepidemického omezení veřejného života. Důvodem je i snaha o větší jednotnost a srozumitelnost pojmů a logičtější strukturu stanov,“ vysvětluje Kratochvíl.

Návrh mění nejen strukturu, ale zejména obsah prakticky všech stávajících kapitol. Nemá smysl nyní vše zde rozvádět (návrh čítá 24 stran), jen se zaměřme na nejpodstatnější změny, které byly v rámci připomínkového řízení v prvním čtení stanov projednávány předkladatelem návrhu a připomínkujícími orgány svazu či dalšími. O rozsahu projednávání svědčí počet připomínek, kterých se k návrhu sešlo kolem stovky. Nejzásadnější připomínky k návrhu se týkaly oblastí dělby moci v ČNS, schvalování rozpočtu ČNS a ochrany finančních prostředků ČNS. Jak předkladateli návrhu, tak zástupcům připomínkujících orgánů jsme položili několik otázek právě na tyto oblasti. Odpovídali na ně zmíněný Ladislav Kratochvíl, za připomínkující pak předseda Komise tuzemského rozvoje ČNS MARTIN MARŠÁLEK a člen Dozorčí rady ČNS JIŘÍ MATYÁŠEK.

Jak vnímáte dlouhodobost Stanov ČNS? Měly by být svázány s volebním obdobím orgánů ČNS, nebo být více nadčasové?

KRATOCHVÍL: Stanovy jsou zakladatelským právním jednáním Českého nohejbalového svazu. Ze své podstaty jsou účinné dlouhodobě, mění se tehdy, jsou-li pro to závažnější vnitřní nebo vnější důvody. Jsou-li, to obvykle posoudí výkonný výbor jako statutární orgán svazu, navrhne změnu a změnu schválí nebo neschválí valná hromada jako nejvyšší orgán svazu. To jsou zásady spolkového práva. Je nepochybné, že každý prezident a členové výkonného výboru svazu, volení na období čtyř let, posuzují důvody pro změnu jednak na základě svých zkušeností ze svazové činnosti, jednak s ohledem na svoji představu činnosti svazu v jejich funkčním období. Zvlášť, když je výkonný výbor volen jako „tým“. Stanovy proto budou vždy do určité míry svázány s funkčním obdobím prezidenta a členů výkonného výboru.

MARŠÁLEK: Obecně nelze říci, že stanovy svazu mají být nadčasové. Určitá neměnnost je důležitá pro ukotvení každého předpisu v mysli těch, kteří s ním zachází. Stanovy by jasně bez složitých výkladů měly chránit práva členů svazu, jednotlivců i klubů a vlastně i orgánů a článků svazu mezi sebou, bez ohledu na to, kdo a s jakými záměry zrovna svazu vládne. Ale většinou v přechodech volebního období skutečně dochází k úpravám stanov podle záměrů nového vedení svazu, které je do funkcí dosazeno těmto záměrům nakloněné majoritní částí valné hromady. Jsou-li záměry dobré, hnutí stanovy neřeší. Jsou-li záměry špatné, stávají se stanovy zbraní v rukou jak špatného vedení, tak i těch, kteří jsou proti takovému vedení. I když stanovy tolik činovníků neoslovují, vzhledem k jejich síle je vždy třeba pečlivě vážit každou změnu. Budoucí malér má kořeny v předchozím nezájmu většiny a pohodlné argumentaci typu „zatím se to nikdy nestalo“.

Považujete současné vyvážení moci v ČNS za dostatečné i po změně volby do VV na volbu tzv. prezidentského týmu?

KRATOCHVÍL: Je nesprávné a zavádějící pojímat jednotlivé orgány svazu jako „moci“. Jediným celosvazovým výkonným orgánem, tedy výkonnou „mocí“ je výkonný výbor a jím zřizované a řízené odborné komise. Hranice této „moci“ jsou nastaveny právě stanovami, které může měnit pouze valná hromada a to poměrně složitým procesem. U ostatních celosvazových orgánů, tedy valné hromady, rady a dozorčí rady považuji za vhodné hovořit o „kontrole moci“. Tu spatřuji především v odvolatelnosti z funkce prezidenta a dalších členů výkonného orgánu, v přípustnosti odvolání proti v zásadě všem rozhodnutím výkonného výboru a odborných komisí k radě a v standardní kontrolní působnosti dozorčí rady. Osobně považuji současný stav kontroly za dostatečný. Nicméně jsem ve svém návrhu změn stanov některé náměty a návrhy na posílení kontroly zahrnul.

MARŠÁLEK: Zavedením volby do výkonného výboru formou prezidentem nominovaných kandidátů se zkoncentrovala výkonná moc. Jediný člověk navrhuje kandidáty do VV, jmenuje a odvolává členy odborných komisí. Pokud by chtěl, do žádné funkce žádného výkonného či poradního orgánu s výjimkou Rady neusedne jím nechtěná osoba. Takovou možnost ale nevylučovaly ani předchozí stanovy, jen ji ztěžovaly. Z hlediska fungování svazu považujeme za žádoucí, aby určitý vyvažující názor byl zastoupen ve všech úrovních řízení svazu a případné požáry nemusely být hašeny těžkopádnými prostředky z vrcholu svazové pyramidy. Sám jako jeden z iniciátorů dvou mimořádných valných hromad o tom vím své. Zpočátku jsme se na novou nesvébytnou Radu dívali s despektem. Po navrženém vybavení zákonodárno-výkonné Rady pravomocemi a v součtu se zachováním pravomocí kontrolní dozorčí rady se jedná o zajímavou kombinaci pro případnou rychlou reakci na špatná rozhodnutí výkonných orgánů. Složitěji svolatelná valná hromada tak z hlediska korekce zůstává jako poslední instance, tedy k odvolání volených orgánů.

Považujete současný princip schvalování rozpočtu a dodatečných změn v něm za správný a logický?

KRATOCHVÍL: Otázka navozuje jakousi obecnou obavu, že je nebezpečí zneužití majetku svazu. Takovou obavu vůbec nesdílím. Jsem přesvědčen, že za dvacet let existence svazu v rámci sjednocené tělovýchovy a dalších třicet let existence svazu jako právnické osoby s plnou právní osobností k žádnému zneužití majetku nedošlo a pokud se pamatuji, nedošlo ani k žádné zřejmé nehospodárnosti při užívání a nakládání s ním. V současnosti schvaluje roční rozpočet a roční účetní závěrku svazu rada. Tzv. čerpání rozpočtu kontroluje výkonný výbor měsíčně, dozorčí rada dle svého kontrolního plánu. Změny ve výdajových kapitolách rozpočtu schvaluje výkonný výbor pouze tehdy, je-li to nezbytné k zajištění plnění plánu činnosti nebo vynutí-li si to snížení nebo zvýšení příjmů - především dotační programy z veřejných rozpočtů. Jako určitý problém vidím nedostatek provázanosti hospodaření územních článků svazu s rozpočtem svazu a jeho čerpání. Svaz je ze zákona jedinou účetní jednotkou. Jinak považuji současnou úpravu hospodaření svazu ve vnitřních předpisech svazu za dostačující. Nicméně jsem ve svém návrhu změn stanov návrhy a náměty stran rozpočtu a hospodaření zahrnul.

MATYÁŠEK: Rozpočet je poměrně živá záležitost, která se může přizpůsobovat neočekávanému dění ve spolku a nemusí tedy být jen svaté neměnné dogma bez možnosti drobné odchylky mezi kapitolami. Neměnný je ovšem celkový schvalovaný rámec. Asi by nebyl problém přistoupit k rozpočtu jako celku s možností jeho úprav formou rozpočtových opatření statutárního orgánu ČNS, ale určitě o něco více podrobněji popsané a omezené, než je to nyní. Současná platná úprava stanov umožňuje opravdu nelogické přesuny až 100 % prostředků např. v rámci výdajů. Nově se však bude do stanov spolku navrhovat přeci jen nějaké omezení a zpřesnění. Limitace výkonného orgánu na změny v mezidobí a hranice manipulace s kapitolami Radou ČNS schvalovaného rozpočtu. Stejně jako je vhodné zavést pravidla pro čerpání nákladů v období tzv. rozpočtového provizoria, než je rozpočet řádně schválen. A to maximálně na 1/12 měsíčně posledního schváleného rozpočtu. Co se týká úrovně schvalování rozpočtu Radou ČNS, namísto bývalé Konference ČNS, zde je vše nastaveno správně.

Je současná ochrana rozpočtu a finančních prostředků ČNS dostatečná proti možnému zneužití?

KRATOCHVÍL: Otázka úzce souvisí s předchozí a má odpověď je v ní již obsažena.

MATYÁŠEK: Bohužel se mnozí určitě setkali s různými podvody a fraudy v jiných sportovních spolcích, jako například situace ve Českém volejbalovém svazu - snadná krádež 20 miliónů z účtu svazu zaměstnancem v roce 2016. Na to řada jiných sportovních spolků zareagovala. Pro ČNS stále platí, že ochranné prvky k rozpočtu a čerpání výdajů jsou dosud implementovány v minimální míře, poplatné době před mnoha lety. Dnes je již standardem v řadě sportovních spolků a jiných společností mít ve vnitřních předpisech ukotveny základní principy hospodaření a nakládání s prostředky a závazky. Proto je změna v ČNS na místě. Určitě bych doporučil nově ukotvit princip péče řádného hospodáře přímo do Stanov ČNS a také již vloni přednesený návrh dozorčí rady na aplikaci principů „čtyř očí“ - kontrolující a validující objednávky, smlouvy, dohody a jiné právní instituty zavazující ČNS. Konkrétně je vhodné např. aby každá objednávka vystavená na vrub spolku nad např. 200.000 Kč byla spolupodepisována minimálně dvěma členy vystavujícího orgánu ČNS s právem vystavovat objednávku. Každý účetní doklad spolku (např. faktura) nad např. 200.000 Kč byl vždy autorizován podpisem minimálně dvěma členy. Každá smlouva či dohoda podepisovaná jménem ČNS byla vždy validována dvěma členy výkonného orgánu spolku a až následně podepisována prezidentem ČNS. To je přece naprosté minimum, co pro bezpečí prostředků ČNS můžeme společně udělat.

Tolik názory svazových činovníků, kteří se podíleli na přípravě návrhu nového znění stanov. Mezi další zásadnější změny v návrhu patří úprava spolkového a individuálního členství ve svazu, zavedení seznamu pro evidenci členů, úprava krajských územních článků svazu a jejich vazby na okresní články, úprava podmínek pro výkon funkce v orgánech svazu, zavedení možnosti distančního hlasování orgánů svazu, úprava podmínek pro mimořádnou valnou hromadu svazu, doplnění kompetencí Rady, úprava kompetencí dozorčí rady, úprava řešení odvolání proti rozhodnutí, úprava výkladu předpisů svazu, sjednocení struktury orgánů územních článků svazu, úprava pravidel hospodaření, schvalování rozpočtu svazu, jeho změn a doplnění ochranných prvků.

 (před finální úpravou pro 2. kolo)


Komentáře   

#4 Nohejbalista 2021-02-01 19:10
Hlavě aby jsme se nohejbalu dočkali. Když vidím coviďáckou magórii, možná nejsem sám kdo se bojí aby se ještě letos vůbec hrálo.
Citovat
#3 David 2021-01-31 13:26
Jak říká jeden činovník: z hvězd týmu nikdy nádeník co pracuje pro všechny ostatní nebude. Souhlasím, když vidím jak u nás v klubu a to hrajem I. ligu naše " hvězdy" ani nejsou schopný zametat nebo uklidit balon a musí všechno za ně dělat ostatní.
Citovat
#2 Petr 2021-01-30 16:55
Nechci být skeptický, ale nemyslím si, že by Ondra Vít nebo Honza Vanke dokázali nohejbal posunout o moc dál. Přestože oba působí jako inteligentní jedinci, z vlastní zkušenosti vím, že doktoři i právníci často žijí ve svých uzavřených bublinách. Nohejbal potřebuje stratégy, manažery, business developery a marketingové specialisty, aby se někam pohnul. Někoho, kdo se dokáže oprostit od zájmů jen vybraných zainteresovaných skupin a dosavadní nohejbalové historie. Někoho, kdo dokáže nahlížet na nohejbal jako na sport v širších souvislostech, odstranit jeho slabiny a naopak využít silných stránek. Někoho s vizí, kdo dokáže vytvořit jasný koncept dalšího rozvoje.
Citovat
#1 Tomáš 2021-01-30 15:46
Nějak nám to stárne na svazu. Pozitivní je, že tam jsou připravený mladý pušky typu, Vít, Vanke, ti nohec posunou zas dál.
Citovat