Nejnovější příspěvky v Nohec fóru


  • 24.09. 21:17 Nohecmagazin
    Pokud sem mohu přidat příspěvek, mohli by jste i Vy redaktoři? ...
  • 17.08. 12:08 Turnaj trojic Výrovice(Pablo)
    26.ročník nohejbalového turnaje trojic o putovní pohár, startovné 150 Kč ...
Vláda povoluje šrouby Tisk
Napsal Martin Maršálek  |  Neděle, 26.04.2020

2020 covidstanoviskocus2(Praha) Možná teplo, možná tvrdá mimořádná opatření, možná... Je otázkou co stojí za prudkým úbytkem nakažených koronavirem. Každopádně příjemná čísla dávají naději, že se život nejen v naší republice vrátí k normálu. Na základě počtu nakažených a reprodukce nákazy se i státní orgány rozhodly některá dosavadní opatření uvolnit. Týká se to i sportovní činnosti.

Na stránkách České unie sportu je zveřejněno Výkladového stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 23.4.2020 č. 452, 453 a 454. Uvádí se v něm mj:

Ohledně organizovaného sportu na vlastním nebo dlouhodobě pronajatém vnitřním sportovišti musím bohužel konstatovat, že dle mého názoru není taková činnost aktuálními usneseními vlády nijak upravena, avšak na druhou stranu nelze vzhledem ke kontextu všech citovaných usnesení dovozovat, že by taková činnost byla bez dalšího omezení povolena. Lze se však domnívat, že pokud bude taková činnost realizována v obdobném režimu, jako je výše popsán pro sportování veřejnosti, neměl by nastat žádný rozpor s přijatými usneseními. Bude však vhodné situaci dále sledovat, zda ze strany orgánů státní správy nedojde k bližšímu výkladu. Obecný zákaz pohybu osob byl v dosavadní podobě zrušen a nahrazen pravidly uvedenými v Usnesení č. 452, přičemž došlo k zásadnímu kroku v podobě navýšení počtu společně sportujících osob na 10. Usnesení je nyní koncipováno odlišným způsobem než předešlá opatření Ministerstva zdravotnictví. Jelikož již neplatí obecný zákaz pohybu osob, je tedy dovoleno vše, co není Usnesením 452 omezeno, nařízeno či zakázáno. Nově je tedy omezeno v oblasti „amatérského“ sportu pouze sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech, což by mohlo evokovat výklad, že sportování na vnitřních sportovištích omezeno není, avšak vzhledem ke kontextu ostatních pravidel se lze domnívat, že na vnitřních sportovištích lze vykonávat sportovní činnost pouze v režimu, který platí pro veřejnost (viz výše). Pro sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tedy platí následující podmínky: - nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry, - společně sportuje nejvýše 10 osob, s výjimkou členů domácnosti (platí tedy pro opravdu velké rodiny), popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry, - nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce. Oproti předchozí úpravě dochází tedy pouze k navýšení počtu osob, které mohou společně sportovat. Usnesení č. 452 opět neobsahuje ani orientační výčet sportovních aktivit, které je možné za splnění stanovených podmínek vykonávat. V tuto chvíli se domnívám, že tedy není limitováno žádné sportovní odvětví, pokud je za shora uvedených podmínek provozováno na venkovním sportovišti.

Ze závěrů stanoviska je pro nohejbal důležité:

- Trvá nadále zákaz sportování na vnitřních sportovištích, avšak pouze do 27. 4. 2020. Od tohoto data je umožněn přístup veřejnosti do vybraných vnitřních sportovišť, a to při splnění stanovených podmínek.

- Užívání vnitřních sportovišť není nijak upraveno pro organizovaný amatérský sport (na vlastních nebo dlouhodobě pronajatých sportovištích) a je zakázáno pro profesionální sportovce. Pravděpodobně však lze předpokládat přípustnost shodného režimu jako v případě veřejnosti, ale doporučuji sledovat případný výklad orgánů státní správy.

- Vykonávat sportovní činnost na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech lze v počtu max. 10 osob a pouze za současného splnění stanovených podmínek.

- Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je explicitně stanovena pouze pro venkovní sportoviště. V parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech je třeba tuto výjimku využívat s přihlédnutím ke zdravému rozumu.

- V případě sportovní činnosti lze na venkovních sportovištích zpřístupnit WC, nicméně je nezbytné zajistit zvýšená hygienická opatření, zamezit současné přítomnosti vícero osob ve stejný čas v prostorách WC a dodržet povinnost užití ochranných prostředků 5 dýchacích cest. Obdobný režim lze stanovit i pro ostatní vnitřní prostory sportoviště (šatny, umývárny), avšak za naprostého vyloučení případného obcházení stanovených pravidel ze strany návštěvníků sportoviště.