Nejnovější příspěvky v Nohec fóru


  • 02.03. 16:50 Ján a Martina
    Upřímnou soustrast všem kdo je znali, jménem nohejbalového oddílu MNK Mod ...
Volby pohledem oponentů Tisk
Napsal Martin Maršálek  |  Čtvrtek, 08.12.2016

2016 vhcnskritici 1(České Budějovice, Praha, Vsetín) Již jen pár dní, pokud se na Valné hromadě ČNS nepřihodí něco opravdu neočekávaného, dělí dosavadního muže číslo jedna českého nohejbalu Kamila Kleníka od zahájení třetího funkčního období v prezidentské pozici. Protože již potřetí v řadě tuzemská nohejbalová scéna nebyla schopna vygenerovat jednoho či více protikandidátů na nejvýznamnější post, naše redakce kromě rozhovoru se současným prezidentem nabídla prostor ke krátkému vyjádření alespoň vybraným významným činovníkům, kteří se v minulých letech vyjadřovali spíše kriticky k některým krokům současného svazového vedení.

Již potřetí je Kamil Kleník jediným kandidátem na prezidenta svazu. Je to podle vás způsobeno jeho silnou pozicí v hnutí, nebo spíše neochotou ostatních aktivněji se zapojit do funkcionářské práce a jít s kůží na trh?

BRONISLAV PILBAUER (České Budějovice): Jsem přesvědčený, že je to spíše neochotou ostatních činovníků v našem hnutí aktivněji se zapojit do svazových orgánů na všech stupních. Samozřejmě že je jednodušší v souvislosti se svazem neustále někoho a něco kritizovat, i když třeba oprávněně. Bohužel těch, co jsou ochotni ukázat, že by to uměli dělat lépe, je v našem hnutí velmi málo a logickým důsledkem je i absence protikandidáta na post prezidenta svazu, což určitě není optimální.

VÍT ZGARBA (Vsetín): Kamil Kleník má výborné předpoklady pro to, aby mohl vykonávat funkci prezidenta svazu. Neznám sice jeho rodinné zázemí, které je pro práci v tak exponované funkci důležitým faktorem, ale je zaměstnancem veřejné instituce, má k dispozici sekretariát a má přístup k zajímavému sportovišti. Jiní možní kandidáti mohou mít bariéry, které jim neumožňují kandidaturu přijmout. Faktem ale jistě je, že pokud by někdo měl eminentní zájem věnovat svůj čas v potřebném rozsahu pro nohejbal, bez ohledu na další by kandidoval.

JIŘÍ MATYÁŠEK (Praha): Současný stav nohejbalu není dobrý - v mnoha ohledech by mohl být lepší. Budu muset zvážit svoji odpovědnost vůči nohejbalu a tedy zvážit přímou kandidaturu na post prezidenta ČNS. Budu to zvažovat až do poslední chvilky na předmětné valné hromadě. Těším se, že bude mít Kamil Kleník odvahu tuto programovou diskuzi podstoupit právě proto, že jeho pozice je velmi silná. Silný je v zákulisních vyjednáváních. Jsem si jistý, že ve finále nohejbal na tomto určitě neprodělá a dozví se minimálně alternativy, jak jinak by se dal ČNS vést, v kterých věcech lépe, atp.

Někteří zákulisně poukazují, že do svazových funkcí jsou prezidentem, resp. v případě odborných komisí výkonným výborem navrhovány a jmenovány osoby, u kterých je loajalita ceněna výše, než znalosti a schopnosti. Váš pohled?

PILBAUER: Prezident má jistě právo na to, aby členy komisí navrhnul a je jen na něm, jaká kritéria při tom použije. Zákulisní informace nejsou pro mě osobně vypovídajícím zdrojem, kdo je jak komu loajální či kdo jak pracuje. Já hodnotím práci odborných komisí svazu podle hmatatelných výstupů a ty jsou podle mého názoru v mnoha případech přinejmenším diskutabilní.

ZGARBA: Pokud by existovali opravdu schopní lidé, kteří by byli ochotni se na pozicích, na které se tážete, aktivně angažovat, a nedařilo se jim na tyto pozice kvůli vztahové korupci prosadit, bylo by to hodně zlé. Já s tím autentické zážitky nemám. Vedení svazu se chová tak, jak mu toleruje valná hromada.

MATYÁŠEK: Přesný postřeh. Názoroví oponenti prezidenta jsou nyní označováni nálepkami netýmových hráčů, jsou vysmíváni. Ti chytřejší lidé umí se svými oponenty zacházet lépe. Nynější výkonný výbor představují jen lidé plně a bez výhrad loajální k prezidentovi.

2016 vhcnskritici 2Mnoho let v nejvyšším orgánu ČNS fungoval volební systém s přímo volenými osobami. Ten se však změnil na prezidentský, kde čerstvě zvolený prezident předkládá k volbě své návrhy na obsazení dalších postů ve výkonném výboru. Je to dobrý systém, nebo by bylo vhodnější změnit jej alespoň na kombinovaný, ve kterém by prezident mohl předložit kandidáty jen na omezený počet pozic?

PILBAUER: Domnívám se, že prezident, ostatně jako každý účastník valné hromady s platným mandátem, by měl mít šanci předložit své návrhy na obsazení všech postů ve výkonném výboru. Potažmo navrhnout své nejbližší spolupracovníky, o kterých se domnívá, že jsou odborně způsobilí pro tyto funkce a budou tak pro práci výkonného výboru jako celku prospěšní.

ZGARBA: Vzhledem k tomu, že máme výkonný výbor, tedy exekutivní orgán, jsem jednoznačně pro to, aby si do něj prezident členy navrhl všechny. Je to jeho tým. Jiná situace je v případě dozorčí rady, tam by naopak mělo být zastoupeno širší názorové spektrum členské základny. Zároveň by dozorčí rada měla mít lepší nástroje, jak prosazovat vůči prezidentovi a výkonnému výboru vůli valné hromady. Například by mohla mít kompetenci pozastavit úkon jakéhokoli orgánu svazu, který je v rozporu s vůlí valné hromady plus následující konsekvence. Prodloužení periodicity valné hromady až na čtyři roky, které bylo prosazeno, mělo být doprovozeno posílením kompetence dozorčí rady.

MATYÁŠEK: V době svého zavedení smysl měl a asi i fungoval. Z dlouhodobého hlediska však vede k navedení pocitů nedotknutelnosti, neomylnosti a ztráty pokory ke své funkci, ztrátu nezbytné zpětné vazby. Té už bohužel není schopna ani nynější dozorčí rada. Toto vše jmenované se současnému vedení ČNS stalo a není z toho cesty ven. Jako první věc bych právě já navrhl  - pokud bych měl to právo - obsadit výkonné funkce minimálně dvěma oponenty, respektive osobami vybranými přímo valnou hromadou a dvěma zástupci nižších organizačních článků ČNS. A hledat mezi všemi šesti staronovými členy názorový konsenzus. Jsem si jist, že všech šest nových členů výkonného výboru budou slušní lidé.

2016 vhcnskritici 3Co nejvíce vyčítáte současnému prezidentovi a výkonnému výboru? A co naopak považujete za jejich dobře odvedenou práci?

PILBAUER: Velké nedostatky jsou podle mého názoru, a to dlouhodobě, v řízení dlouhodobých soutěží ve všech kategoriích a absencí jejich koncepce do budoucna. Pozitivem je dle mého mínění změna v motivaci - dotace MŠMT, kredity - práce činovníků, kteří dlouhodobě a systematicky pracují s mládeží. Jednoznačným úspěchem práce výkonného výboru, pokud jde o propagaci a zviditelnění našeho sportu, bylo uspořádání mistrovství světa v Brně.

ZGARBA: Nemám komu co vyčítat, musel bych být ochoten přijmout funkce sám. Moje představa by znamenala výrazné změny v prioritách ČNS, a to směrem k důrazu, a rozpočtovým přesunům, na rozvoj práce na místní úrovni a k mládeži. Za fatální promarněnou příležitost ovšem považuji založení UNIF, aniž bychom světu sdělili, že nohejbal vypadá jinak než futnet. Dokonce ani na letošním, jinak skvělém, šampionátu jsme to neudělali. Možná si pak ti noví zástupci z exotických zemí mylně myslí, že se u nás desetitisíce lidí baví tím stejným, co se k nim snažíme exportovat.

MATYÁŠEK: Dobře odvedenou prací širšího týmu bylo zorganizování mistrovství světa v Nymburku a v Brně. Nikoli z finančních důvodů ČNS však mistrovství světa v Brandýse. Dále model superfinále. Budoucí tréninková centra mládeže. Nezdary současného výkonného výboru by vydaly na pár stran textu. Podivná je čtyřletá neexistence jediného nového většího statutárního sponzora ČNS. A podivné jsou extrémní čtyřleté náklady ČNS v činnostech svěřených komisi propagace a marketingu. Zásadně nikomu nevyčítám omyly a chyby, které nejsou záměrným poškozováním nohejbalu, klubů - to se stává i v jiných sportech. Ačkoli u placených funkcionářů by se to stávat nemělo - u funkcionářů, jako je placený sekretář, STK atd. To musí korigovat výkonný výbor i prezident – a nedělá. Nižší organizační články ČNS jsou nyní na pokraji zájmu výkonného výboru a prezidenta - byť občas se výkonný výbor snaží předstírat, že tomu tak není. Ale zpravidla zůstává jenom u prázdných slov a proklamací. Zásadně výkonným složkám ČNS vyčítám pouze záměrné pokřivení práva v kauze Chabařovice, brutální milost prezidenta; a nebojím se je označit jako záměrné akce osob s cejchem podvodníků. Dále kauzu pochybení ČNS u letošního zápasu o třetí místo v Botas dorostenecké lize. Zásadní je i porušení stanov našeho spolku ve věci nového, extrémně drahého, podivného loga ČNS.

2016 vhcnskritici 4Jste ochoten se zapojit do práce v rámci některého republikového orgánu ČNS a pokud ano, na co se chcete zaměřit?

PILBAUER: Pokud bude zájem ze strany delegátů valné hromady, jsem ochoten se zapojit do práce revizní a kontrolní komise svazu.

ZGARBA: V současné době o tom neuvažuji.

MATYÁŠEK: Ano, viz odpověď první. Kdykoli, kdy bude nohejbal moji pomoc potřebovat. Na případné nominační programové teze a zaměření zde zřejmě není moc prostor. Tedy stručně: Vypracování kontrolovatelné dlouhodobé a střednědobé strategie rozvoje nohejbalu. Budování nohejbalu zdola s přímou zásadní finanční výpomocí pro KNS a pro kluby soutěží ČNS, řádově jinou. Transparentnost a předvídatelnost v rozhodování výkonného orgánu bez prezidentských milostí, s osobní odpovědností funkcionářů za svá rozhodnutí. Navýšení zdrojů ČNS přes bankovní sponzoring a grantové programy.

Co je důvodem vaší neochoty se zapojit?

ZGARBA: V letech 2003-07 jsem se snažil angažovat v mezinárodní podpoře nohejbalu. Podařilo se dohodnout i zajistit, že po předchozím jednodopadovém úletu, se MS 2006 juniorů a žen konalo opravdu v nohejbalu. Nohejbal se měl v rámci sjednocení mezinárodních pravidel hrát, a to i dohodou s SNA, na ME mužů 2007. To ještě pod hlavičkou FIFTA. Celá věc absurdně ztroskotala na nesoučinnosti ČNS. Nevůle vedení ČNS k propagaci nohejbalu, tedy  variantě hry založené na těch herních prvcích, které nohejbal charakterizují, bohužel trvá dodnes. Navíc bývá pravidelně vyšperkována aktivní podporou hry, jakou si drtivá většina členstva ČNS hrát nepřeje. Dokud se toto nezmění, zaměřím se na pořádání akcí vpravdě nohejbalových, kde mohou zahraniční účastníci, kterým kupodivu není zatěžko se účastnit, přijít do kontaktu s nohejbalem. Vždyť „Cílem je rozvíjet nohejbal", jak nakonec praví úvodní ustanovení článku „Hlavní úkoly a cíle ČNS" ve Stanovách ČNS."

Komentáře   

 
#1 Tomáš 2016-12-09 19:54
Souhlas se Zgarbou. Unif považuji za neúspěšný a neperspektivní projekt. Futnet není mezinárodní výraz pro nohejbal, vůbec nepatří do loga ČNS, to mohl navrhnout jen s prominutím člověk, který nerozumí pojmům. Jsou to odlišné sporty. Nelze z ČNS financovat tento pofiderní projekt. Je velká škoda pro nohejbal, že se takové jednání v tichosti přehlíží.
 
 
#2 punk 2016-12-11 13:45
také souhlasím s P.Zgarbou!!!
 
 
#3 vlada 2016-12-11 18:52
Kleník udělal pro futnet moc, bohužel zapomíná na nohejbal. A Je škoda, že i tak po dlouhé době neuzná v kauze Chabařovice chybu ve svým rozhodnutí
 
 
#4 Jirka 2016-12-11 23:16
Vlada udelal pro nohejbal moc, bohuzel zapomina na footballtennis a nevidi si do huby...
 
 
#5 Honza H. 2016-12-11 23:51
Vysvetlil by někdo kauzu "Chabarovice"?
 
 
#6 Chabařovice 2016-12-12 09:51
http://www.zetlog.com/nohejbal/diskuze/valna-hromada-ceskeho-nohejbaloveho
JM GXbqz - 09.03.2015 10:02