Nejnovější příspěvky v Nohec fóru


 • 10.01. 15:54 Pravidla - aut
  Rozhodčí vždy hledá stopu doteku míče s čárou. Pokud se jí míč dotýk ...
 • 10.01. 12:45 Pravidla - aut
  [quote="Stehlik":1ltfvyqo]je to stejné jako v tenise. Nesmí se míč ...
 • 09.11. 18:41 Pravidla - aut
  je to stejné jako v tenise. Nesmí se míč dotknout čáry. ...
 • 31.10. 22:10 Pravidla - aut
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat na přesnou definici rozlišující dopad mí ...
Je dobré se nad problémy povznést, radí Kleník Tisk
Napsal Martin Maršálek  |  Úterý, 01.12.2015

2015 vhcns2rozhovorklenik 1(Nymburk) Už druhou valnou hromadu v letošním roce svolal svazový prezident. Pro někoho bude program jednání velmi nudný, pro někoho naopak záživný. Určitě do druhé kategorie nebude spadat hlavní bod programu, návrh novelizace stanov. Přece jen tento nejvyšší svazový předpis zase tolik svých ctitelů nemá a zdatných legislativců se v nohejbalovém hnutí zase tolik nepohybuje. O něco zajímavější může být doplňková volba do Výkonného výboru ČNS, či schválení nové symboliky ČNS. Asi nejvíce vzruchu (a nebo také naopak žádný) může přinést další bod programu, odvolání tří členů VV (včetně prezidenta) proti rozsudku, který nad nimi vyřkla disciplinární komise. Druhý rozhovor během dvou dnů absolval prezident ČNS KAMIL KLENÍK a zde jsou jeho odpovědi.

Pane prezidente, tento rok se valná hromada koná již podruhé. Pochopitelně tuto si vynutila zejména změna zákona, který upravuje ustavení a fungování občanských sdružení, ponovu zapsaných spolků. Když se podíváme zpětně, valná hromada se koná v průměru jednou ročně. Přitom stanovy hovoří až o čtyřletém cyklu. Není těch valných hromad nějak moc?

Osobně nejsem přítelem takto velkých zasedání, protože zde lidé často nehovoří upřímně. Raději mám diskuzi v užším kruhu, kde se dá mnohdy více vymyslet a i vykonat. Nicméně, valná hromada je nejvyšším orgánem našeho spolku a to musí respektovat každý člen, i když se koná každý rok, nebo někdy i vícekrát do roka. Mnoho sportovních spolků svolává valnou hromadu každoročně a v případě závažných rozhodnutí i dvakrát ročně. Myslím, že ČNS není v tomto ohledu nijak výjimečný.

Hlavním bodem jednání bude novelizace stanov. Orgány ČNS využily nutné úpravy dle nového občanského zákoníku k provedení dalších navrhovaných změn. Vy sám vnímáte stanovy jako opravdu nejdůležitější předpis ČNS, nebo jej berete jako spíše formální předpis, daný nadřazenou legislativou?

Naše stanovy jsou pro nás zákonem a já je plně respektuji, protože bez předem daných pravidel nelze nic řídit. Stanovy navíc dávají všem členům určitá práva a na druhé straně zase od nich vyžadují plnění povinností. A to bez rozdílu. Tak to má být v každém společenství, které je demokratické.

Podíváme-li se do předloženého návrhu, určitě zaujme třeba snížení počtu delegátů Konference s hlasem rozhodujícím. Je důvodem návrhu nižší účast delegátů v posledních letech, nebo jsou pro tuto poměrně zásadní změnu jiné důvody?

Konference je druhým nejvyšším orgánem a měl být více akceschopný, protože do jeho kompetence spadá zejména rozhodování o roční činnosti spolku ve spojitosti s rozpočtem a jeho naplňování. Proto bylo cílem tento orgán více zúžit a přitom zachovat jeho mandát. Uvidíme, jak nakonec samotní delegáti tuto problematiku vnímají a možná zůstane vše při starém, což nepovažuji za nějaký zásadní problém.

Dalším zásadním návrhem je převedení novelizace pravidel, soutěžního řádu a disciplinárního řádu z kompetence valné hromady na konferenci, tedy nižší orgán. U obou řádů se najdou důvody pro změnu, ale pravidla nohejbalu jsou nejvíce sledovaným předpisem ČNS a jejich častější změny hnutí vnímá spíše negativně. Existují důvody, proč řešit novelizaci pravidel každým rokem?

Tímto přesunem kompetence přijímání změn uvedených předpisů není automaticky předpokládána jejich každoroční obměna, ale pouze možnost navrhnout změnu, když je potřeba. Je tu opět odpovědnost delegátů konference, aby rozhodli o přínosu navržených změn či nikoliv. Podívejte se do obsahu stanov ostatních sportovních spolků a zjistíte, že jsme zřejmě jediní, kteří řeší pravidla a sportovní předpisy pouze souhlasem nejvyššího orgánu, tzn. valné hromady, která by měla být svolávána ideálně jednou za čtyři roky. Není to dle mého v dnešní době operativní, protože i tak stále existuje několik možností jak zabránit případným nežádoucím excesům.

Ve stanovách se objevuje nový orgán, odvolací komise, která by měla řešit odvolání proti rozhodnutí orgánu v první instanci. Věříte, že se jí v době, kdy je problém naplnit současné volené orgány, podaří personálně obsadit. A osobami, které dokáží kvalifikovaně rozhodovat takové kauzy, které poslední dekádu ČNS musel řešit?

K tomuto bodu jsem spíše skeptický. Ale vychází z apelu bývalého předsedy dozorčí rady, který označoval obecně za nevhodné, aby odvolacím orgánem byl VV a navrhoval vznik orgánu samostatného a zcela nezávislého na činnosti ČNS. V podstatě s ním souhlasím, ale neumím si to moc v současné personální situaci našeho hnutí představit.

V návrhu je nově prezident zbaven práva odpustit uložený trest. Kdo předložil návrh tohoto bodu? A měl by podle vás tento institut zmizet úplně, nebo jej má převzít jiný orgán ČNS?

Tuto změnu jsem navrhl já, protože si myslím, že v českém prostředí není dostatek respektu k tomuto institutu. Obzvláště, když v našem spolku jsou většinou všichni více či méně propojeni nebo jsou minimálně v přátelském vztahu. Což sice dle mého názoru nic nemění na možnosti prezidenta využít tohoto práva, ale na druhé straně ho to vystavuje nemalé kritice. Protože v našich poměrech každý uvažuje nejdříve negativním směrem a hledá různé konstrukce, které by to potvrdily, ale pozitivní pohnutky ho překvapivě až tak moc nezajímají. A po letošní zkušenosti to pak často odnese morálně i samotný žadatel. Což je pro mne zcela nepřijatelné.

Nejsou oba zmíněné návrhy iniciovány právě posledními kauzami, ve kterých figurovali i funkcionáři ČNS?

Souhlasím, jsou navrženy ve světle těchto případů.

Dalším bodem jednání valné hromady je volba hospodáře a člena VV ČNS, za odstoupivšího Vlastimila Pabiána. VV odesílal dopis do hnutí s žádostí o návrhy na kandidáty do této funkce. Kolik návrhů se nakonec sešlo?

Bohužel, vůbec žádný! A je to pro mne zklamání, které jsem ale na druhou stranu přeci jen trochu předpokládal. Těsně před uzávěrkou pro zasílání návrhů na změny dokumentů a návrhů kandidátů pro volby VV obdržel dva neoficiální návrhy na tuto pozici. Prvním z nich byl návrh kandidáta Jiřího Matyáška podaný Dušanem Čukanem a druhým byl obdobný návrh, ale v opačném gardu. Protože oba návrhy nebyly podány v souladu se zněním stanov samotnými delegáty VH nebo orgány ČNS, tak VV tyto návrhy nezařadil mezi ty oficiálně zveřejněné. Jedinou možností by bylo, že bych jednoho z nich nebo i oba mohl předem navrhnout já sám jako prezident, který nakonec bude valné hromadě kandidáta navrhovat. Bohužel, ale tito dva pánové nejsou dle mého přesvědčení týmovými hráči.

2015 vhcns2rozhovorklenik 3Hovoříte o týmu. Vy osobně jste zažil dobu, kdy byli členové VV nejprve voleni samostatně. Pak přišla vaše doba, kdy byl prezident volen spolu s dalšími členy, které si navrhl. Tedy tzv. týmová volba. Sluší se poznamenat, že vy jste nebyl předkladatelem této změny. Oba modely mají své zastánce i kritiky. Vám je bližší který?

Mně je samozřejmě bližší systém volby členů VV na návrh již zvoleného prezidenta. Pohybujeme se stále v rovině dobrovolné činnosti ve volených orgánech a nedovedu si představit každý týden jednat s někým, kdo je destruktivní, demagogický, ješitně urážlivý nebo neřízeně nezodpovědný. To není o stejných názorech nebo nějaké falešné loajalitě k osobě prezidenta, ale o pozitivním prostředí, ve kterém trávíte mnoho času na úkor své rodiny a zábavy. Být ve výkonném výboru s více takovými povahami, které popisuji výše, tak to není na dlouhou dobu, to mi věřte.

Posledním bodem programu je odvolání vaše, člena VV Ivana Králíka a bývalého člena Vlastimila Pabiána proti rozhodnutí DK ČNS. Zastavme se podrobněji u tohoto bodu. Všechno odstartovala první chabařovická kauza, týkající se kvalifikace do 2. ligy mužů. Jak je vůbec možné, aby kauza na pomezí třetí a čtvrté soutěže tak citelně zasáhla do činnosti ČNS?

Jednoduše. Protože se přihodila jednomu ze členů VV a navíc osobě, která ze své funkce sekretáře a hospodáře poukazovala na neplnění termínů a hospodářské směrnice. V předchozích ročnících se podobný problém s hráči na soupisce vyskytl ve stejné soutěži a i v jiných krajských soutěžích a nikdo na to nepoukazoval natož, aby to řešil podnětem k šetření orgánu ČNS. Některé tyto případy jsou doložitelné i dnes a nemám iluze, že se ještě stále v některých nižších soutěžích nedějí. Jenže není to pro nikoho zajímavé, tak se to neřeší. Je to samozřejmě kritika do vlastních řad a myslím tím řídící orgány jednotlivých KNS. STK ČNS by mohla ze své pozice také zasáhnout do kompetencí STK KNS, ale nemá pro tuto činnost dostatek lidí. Protože to není práce na hodinu.

Kauza ale opravdu z pohledu zvenčí vykazovala jistá specifika. Není přece normou, aby rozhodnutí STK trvalo tak dlouho a to správné přišlo až na třetí pokus.

To máte pravdu a také mne zpětně mrzí, že rozhodnutí STK ČNS nebylo razantnější a hlavně rychlejší. Ale protože jsem součástí tohoto případu tak mohu říci, že není pro nikoho snadné takovým rozhodnutím ovlivnit činnost oddílu, který se prostřednictvím svého předsedy naopak stal jedním z průkopníků elektronického registru hráčů mimo území Prahy. Vlastimil Pabián měl na argumenty STK ČNS své protiargumenty a já osobně jsem apeloval na to, aby se obě strany snažily najít uspokojivé řešení v souladu se soutěžním řádem, pravidly a rozpisem soutěží. Nakonec STK ČNS rozhodla v souladu se soutěžními předpisy podle mého názoru správně. I když s velkou prodlevou, bohužel. Proč až na třetí pokus je otázka pro členy STK.

Tím, že se kauza táhla tak dlouho, nebylo už prakticky možné najít rozumné řešení. Váš kolega Pabián hrál sice poker se slabými kartami, ale hru vyhrál, alespoň tedy z materialistického hlediska. Teď upřímně, být na jeho místě, počínal byste si stejně?

Nevím. Možná si neumím představit odpovědnost předsedy oddílu usilujícího o účast v celostátní soutěži. Vlastimil Pabián měl pádné argumenty na STK, která mu v předcházejícím roce stejný případ se soupiskou nenapadla a ani to nenapadla žádnému dalšímu družstvu v kvalifikaci, které mělo stejný problém.

Zdánlivý konec kauzy přinesla vaše prezidentská milost, která zrušila poslední rozhodnutí STK, tedy vyloučení družstva Chabařovic. Dnes s odstupem, během kterého se toto rozhodnutí stalo terčem nevídaných urážek i posměchu, byť vesměs jen na anonymních diskuzích, nelitujete svého rozhodnutí?

Tohoto rozhodnutí opravdu nelituji, protože pomohlo vyřešit vzniklou situaci člověku, který v množině ostatních účastníků posledních ročníků kvalifikace o 2. ligu doplatil sám na neschopnost systému vypořádat se s registracemi v jednotlivých krajích, po neuvěřitelných 7 letech od usnesení valné hromady. Navíc se jedná o osobnost, která provedla náš spolek těžkým obdobím finančních nejistot jako hospodář. Právě pro tyto případy vnímám institut prominutí trestu prezidentem jako morálně obhajitelný. Neodpustil jsem trest, který byl udělen za podvody, manipulaci s výsledky nebo s doklady. Jednalo se o technickou záležitost, protože na hřišti si družstvo Chabařovic svůj postup sportovně uhrálo.

2015 vhcns2rozhovorklenik 2DK ČNS ve svém rozhodnutí o disciplinárním trestu k vaší osobě za znevážení jména ČNS mj. uvádí, že "několik neprokázaných, ale nevyvrácených podezření v okolnostech kolem prominutí trestu zůstává". Dále, že "pochybil tím, že strpěl průtahy v řízení a sérii chybných kroků STK, dále nezajištěním účasti všech dostupných členů VV k rozhodnutí ve věci". Je něco z toho, co uznáváte jako svou chybu?

Celé disciplinární řízení považuji za nešťastné, tím více jeho výsledek. Žádná skutečnost, která vedla k udělenému trestu nebyla DK prokázána. Jedná se pouze o názor nebo lépe řečeno domněnky této komise, což dokresluje i vámi uvedená první věta. Co znamená pojem, že jsem strpěl průtahy v řízení STK ČNS? Nikoliv prezident, ale celý VV jako orgán posuzuje činnost nebo nečinnost jednotlivých odborných orgánů, včetně STK. Ale to stále neznamená disciplinární prohřešek, který by měla DK řešit. Pokud se bude naše hnutí ubírat tímto trendem, tak nebude napříště koho do výkonných orgánů volit. Protože vykonávat dobrovolně a zdarma činnost pro ostatní členy s hrozbou finančních postihů za nedokonalá rozhodnutí nebo třeba i za neúmyslné porušení termínů, tak to jsme opravdu kadeti. To myslím zcela vážně.

Pokračování kauzy prostřednictvím DK vnímáte jako hon na čarodějnice, osobní antipatie, sledování osobního záměru, nebo naprosto korektní a logické vyústění kauzy?

Nevnímám to osobně, ale spíše mi přijde jednání DK v tomto případě jako určitý druh alibismu. Který ovšem není na místě, protože předseda dozorčí rady na březnové valné hromadě dostatečně ze svého pohledu popsal situaci a přítomné delegáty tak informoval o vzniklé situaci. Podle mě je dále odpovědnost na delegátech jak s informacemi naloží a nikoliv na DK toto řešit. Družstvo Chabařovic přeci nakonec potrestáno bylo a to finančně a vyloučením ze soutěže. Takže už vůbec nechápu čím se jeho předseda provinil víc, než tím za co byl již potrestán, že to dále musela řešit DK. K tomu je ještě potřeba připočíst jeho odstoupení z volené funkce hospodáře a člena VV ČNS. Takže opět nechápu motivaci DK mu tzv. na cestu ještě přidat pár výchovných „políčků".

DK také považuje za vhodné, aby se každý z potrestané trojice funkcionářů "veřejně nohejbalovému hnutí za zákulisní praktiky minimálně omluvil". Máte to v plánu?

Nevím jak ostatní dva pánové, ale já to takto necítím a nemyslím si, že jsem jakýmkoliv způsobem poškodil tímto případem dobré jméno ČNS. Proto se i odvolávám k valné hromadě, aby rozhodnutí DK zrušila v plném rozsahu. Ale pokud žiji ve vlastních bludech a realita je opačná, tak mi to zcela jistě dají delegáti VH najevo svým postojem při hlasování.

Vlastimil Pabián na funkci ve VV rezignoval. Nečekal jste něco podobného i od Ivana Králíka, respektive nekonzultoval jste s ním tuto variantu? Bývá běžné, že po takové kauze si lid žádá hlavu či hlavy.

Ano, Ivan Králík chtěl okamžitě také rezignovat a odstoupit z VV a tím i z pozice předsedy STK ČNS. Po mých prosbách si to nakonec rozmyslel a přislíbil svou činnost ukončit až s koncem volebního období tohoto VV, což je v prosinci 2016.

Pokud valná hromada vyhoví vašemu odvolání, předpokládáte, že naopak VV přejde do protiútoku a bude řešit personální obsazení DK?

Já bych to nenazval protiútok, protože nejsme přeci v žádné válce. Já osobně považuji výroky DK v tomto případě jako nepochopení svých kompetencí než jako cílený útok. Nechci nikomu z nich křivdit. Ale na druhou stranu je to pro zamyšlení celé valné hromady, zda-li je k výkladům předpisů kompetentní dle stanov VV ČNS se vší vážností nebo jím zřízená odborná komise. V poslední době se totiž stále více setkáváme u DK s jejich vlastními výklady předpisů i přes upozornění svazových právníků a to není v pořádku.

Jste jako prezident téměř před koncem vašeho druhého volebního období, ve VV už třetího. Kauzy se vrší, máte po tom všem ještě stejnou chuť na práci pro ČNS, jako tomu bylo v začátcích?

To je život, se vším co přináší. Ale lhal bych, kdybych tvrdil, že se mne to nedotýká. Obzvláště, když musím řešit rodinné problémy tak si uvědomím co v tomto případě naopak šidím. Je ale spousta dobrých lidí okolo, kteří mne občas potěší svým přístupem a nebo pochvalným uznáním něčeho co jsme v nohejbale dokázali. Je smutné, že není více takových lidí ve vlastních řadách.

Schvalovat na valné hromadě by se měla i nová symbolika ČNS. Jak se vám líbí nové logo ČNS? A není škoda, že vyjma barevnosti neexistuje kontinuita s původním logem ČNS?

Cítím, že nové logo by přineslo i nový vítr, společně s novým webem, do mediálního obrazu nohejbalu. Já mám k němu pozitivní vztah, mně se líbí. Na druhou stranu současné kulaté logo není vůbec žádným strašákem a mám ho také rád.

Je něco, co chcete ještě před valnou hromadou hnutí sdělit?

Chci vám všem říci, že je dobré se nad problémy našeho sportu povznést. Tak jako to my Češi umíme v případě satiry nebo karikatur. Hlavně se ale nenechme pohltit různými diskuzními fóry. To je dobré pro pobavení, něco jako Zelený Raoul. Ale práci to za nás neudělá. Takže si važme všech, kdo jsou pracovití, pozitivní a tolerantní. Jak je uvedeno na závěr video rozhovoru s Kamilem Knedlíkem – „Když nejde o život, jde o h.....!". Jehož shlédnutím jsem se i já moc pobavil.

 

Komentáře   

 
#21 Antonín Stehlík 2015-12-04 10:44
Myslím, že vyjádřit by se měli hlavně hráči ligových soutěží a trenéři, hlavně mládeže. Jestli vůbec chtějí hrát mezinárodně nebo vychovávat mladé hráče pouze pro naše ligové soutěže a osadní turnaje. Samozřejmě že neanonymně. Jinak takový názor v tak důležité věci nemá žádnou váhu. Možná také průzkum formou ankety mezi hráči a trenéry. Možná právě něco takového by dokázalo konečně sjednotit další cestu nohejbalu, ať už se hraje a jmenuje jakkoliv. Souhlasím s názorem, že Valná hromada sice určuje směr a mantinely, ale každopádně není dokonalým vzorkem těch, kteří by o tom mohli rozhodovat. Je to sice v jiných sportech neobvyklé ale v nohejbalu momentálně, dle mého názoru nezbytné. My funkcionáři můžeme prosazovat mezinárodní styk, ligové soutěže nebo kraje, ale hráči chtějí hrát a na nich záleží co vlastně. Na ně bychom se měli zaměřit, protože zatím mi chybí jejich jasná vyjádření.
 
 
#22 To bude nejlepší 2015-12-04 10:44
a bude tam i přesně ten správný typ publika měřeno inteligencí.
 
 
#23 To bude nejlepší 2015-12-04 10:48
P. Stehlík mě předešel. Odpovídal jsem na #20.
 
 
#24 Názor Nováčka, 2015-12-04 11:07
Podle mě delegát zastupuje především a hlavně hráče svého oddílu, kde jsou registrováni. Ne bafuňáře. Program VH bývá předem znám. Takže až bude na programu bod, týkající se mezinárodního pojetí tohoto sportu, tak je třeba zodpovědně projednat a dát svému delegátovi jasný mandát k tomu, co a jak prohlasovat. Ruku na srdce-kde se tak děje? Výběr a připravenost delegáta zasluhuje větší péči ze strany oddílů.Přijít, sednout, sníst chlebíček,vypít kávu a zvedat ruce jak loutka si tento sport nezaslouží. Oni jsou nejvyšší svazový orgán.Uvědomují si to a využívají tuto pravomoc? Oni nejenom schvalují, či odmítají-ale i úkolují - v usnesení bude tohle a tohle, tak a tak, termín takový a takový, zodpovědnost toho a toho.Tečka.
 
 
#25 M.Šnídl 2016-01-14 13:43
Mohl by sem prosím někdo vložit zápis z poslední VH? Nejsem schopen ho nikde najít. Díky.
 
 
#26 Petr 2016-01-14 15:06
P. Šnídl má na dost věcí hodně zvláštní názor ale tentokrát se k němu připojím. Kde je zápis? Čekal bych že zápis z jak se uvádí nejdůležitějšíh o jednání svazu, bude po víc jak měsíci hotový a zveřejněný na oficiální stránce svazu. Taky ho tam nemůžu najít.
 
 
#27 K.Kleník 2016-01-14 22:04
Díky Mílo za upozornění. Zápis byl dokončen a odsouhlasen všemi pověřenými osobami ještě před Vánocemi. Omlouváme se touto cestou všem členům za zpoždění se zveřejněním.
 
 
#28 M. Šnídl. 2016-01-14 22:50
Zápis z Valné hromady ČNS 6.12.2015 Tisk

Zápis z jednání Valné hromady ČNS dne 6.12.2015 v Nymburce zde.

Zápis je stále ve fázi přípravy vkladu do rejstříku soudu dle platného znění Občanského zákoníku, včetně dalších dokumentů schvalovaných VH.
Asi si z nás děláš srandu viď?
 
 
#29 K.Kleník 2016-01-14 23:04
Opravdu Ti nerozumím a proto ještě jednou reaguji. Větu, kterou jsi Mílo zkopíroval z aktualit webu ČNS a je informativního charakteru je dle mého názoru v pořádku. Co z tohoto sdělení by mělo mít podtext utahování si z členů ČNS?
 
 
#30 trenér 2016-01-15 00:02
Já rozumím tomu jak se na nohejbal koukají rodiče dětí. Když vidí jak nejenom tady lidi mluví s nejvyším představitelem svazu. Proč některý mají potřebu se vyjadřovat jak lůza když vyleze z putyky. Chce pořád z nohejbalu dělat profi-sport a přitom je to hulvát vedle hulváta. Hrůza!!
 
 
#31 M. Šnídl. 2016-01-15 00:44
Promiň Kamile, jsem hlupák. Pokud by byl zápis již vložen, ale ještě nebyl úředně stvrzen, asi bych tomu rozuměl. Ale zápis ve fázi vkladu? No to je zápis,který jste prostě ještě nezpracovali a nepodali. jaký je důvod při neustále se zvyšujícím počtu placených sekretářů a činovníků ČNS, že ještě není zápis ve fázi vložení, tudíž neodborně řečeno ve fázi naprosto ničeho?
 
 
#32 inteligent 2016-01-15 08:34
Nevím jak to chápou jiní, ale mně je to jasný. Zápis byl vypracován zapisovatelem, schválen valnou hromadou, ověřen ověřovatelem. Tak je to plnohodnotný zápis. Jestli se zápis ještě použil dál na rejstříkový soud, protože se měnily stanovy tak to je navíc. Když to tak je a soud ještě neposlal zpátky zprávu o zapsání nových stanov /k tomu je potřeba i ten zápis kde se měnily/, je to stále v řízení. Zápis ale už dávno platí.
 
 
#33 JP 2016-01-15 16:11
Jenže ne každý je inteligent.....