Mezinárodní vývoj nohejbalu od bodu nula Tisk
Napsal Kamil Kleník  |  Pondělí, 08.02.2016

2016 mezinvyvojnula 1Přes devadesát let se v naší republice hraje sport jménem nohejbal. Ale sporty, ve kterých se na hřišti hraje míč přes síť jinou části těla než rukou, se nevyvíjely pouze u nás. Přibližme si proto znovu mezinárodní historii nohejbalu a její klíčové okamžiky.

Na úvod je potřeba říci, že nohejbal se jako sportovní disciplína paralelně vyvíjel mnoha směry v různých částech světa a dle mého odhadu tomu nebude v budoucnosti jinak. Proto je zcela utopistické si myslet, že ta či ona podoba tohoto sportu je právě ta univerzálně nejlepší. Možná, že z tohoto důvodu není správné označovat všechny tyto druhy hry názvem nohejbal, ale pro zjednodušení budu toto naše české slovo v článku používat. Zde je potřeba pro úplnost uvést výčet známých variant nohejbalu ve světě.

Evropa

Československo – Nohejbal, první zmínky z roku 1922, národní svaz od 1971 – zdroj ČNS a Wikipedia
Rumunsko – Feet-Tennis, první zmínky v 70. letech, národní asociace od 1990 – zdroj web FIFTA
Maďarsko – Lábtenisz, nepodařilo se ověřit údaje o začátcích v této zemi
Švýcarsko – Football-Tennis, nyní Futnet, národní asociace od 1987, zdroj domovský web asociace
Francie – Tennis-Ballon, první zmínky z roku 1943, národní asociace od 1997, zdroj Wikipedia
Srbsko – Tenis glavom (Handball), první zmínky z 80. let, zdroj You Tube

Asie

Jižní Korea – Jokgu, první zmínky v 60. letech, národní asociace od 1990, zdroj blog.jokgu
Thajsko – Sepak takraw, první zmínky z 9. století, národní asociace po 2. světové válce, zdroj Wikipedia

Amerika

Argentina – Padbol, vznik v roce 2008, zdroj Wikipedia
Brazílie – Footvolley, vznik v roce 1965 – zdroj Wikipedia

2016 mezinvyvojnula 2Mezinárodní asociace

Pravidla hry výše jmenovaných sportů jsou zcela či částečně odlišná od sebe navzájem a každá země původu si chrání svůj „nohejbal" ve svém teritoriu, což se vine jako červená nitka všemi pokusy o sjednocení v jednu zastřešující světovou asociaci. Pomineme-li již existující světové asociace Sepak takraw a Footvolley, které sdružují pouze a výhradně země hlásící se k příslušné variantě, tak prvním aktem pokusu o zastřešení bylo založení International Football Tennis Association (IFTA, později přejmenovanou na dnešní FIFTA) ve Švýcarsku v roce 1987 panem Josefem Rothenfluhem. Zakládajícími zeměmi byly Švýcarsko, Rumunsko, Německo, Velká Británie, Itálie. Nutno říci, že pan Rothenfluh nebyl sám osobně sportovcem nebo sportovním manažerem. Jeho profesí bylo pojišťovnictví. Nicméně právě tohoto pána napadlo v polovině 80. let založit světovou asociaci úplně nového druhu sportu, který vycházel ze zjištění, že světoví tenisté si krátí chvilku zábavnou hrou, kdy nohama přehrávají tenisový míček přes síť na tenisovém dvorci. K založení asociace využil tehdy fotbalové země se známými hráči s vytříbenou technikou a písemně oslovil ostatní národní fotbalové asociace k připojení se do IFTA. Náš nohejbalový svaz obdržel tento dopis zprostředkovaně od Českého fotbalového svazu, který ve stejné budově v Praze na Strahově měl své sídlo. V letech 1987-89 reprezentoval český nohejbal František Bártek, který byl jedním z prvních českých zástupců jednajících s IFTA.

Krátce po roce 1989 se v Československu ustanovil společný federální svaz, který se jmenoval Československá Futbaltenisová – Nohejbalová Federace, která tak mohla žádat o členství v IFTA. Na kongresu v Maďarsku bohužel zástupci této nově vzniklé federace nehlasovali o podobě pravidel, protože nenastala shoda mezi českým a slovenským svazem o počtu povolených dopadů míče (české 3 oproti slovenským 2) a ostatní země odhlasovaly pravidla s 1 dopadem míče. Na další kongres IFTA v roce 1992 vůbec nebyl oficiálně československý federální svaz přizván a přítomné země odsouhlasily jednodopadová pravidla na další 3 roky. Teprve až po rozdělení Československa v roce 1993 se začal samostatný ČNS pravidelně účastnit jednání kongresů IFTA.

V dubnu 2010 byla založena European Futnet Association (EFTA) jako snaha o rychlejší rozvoj v rámci zastřešující těžkopádně fungující světové asociaci FIFTA. Zakládajícími zeměmi byly Česká republika, Slovensko, Švýcarsko, Francie, Rumunsko, Baskicko, Katalánsko. Na ustanovujícím kongresu byl jako host přítomen tehdejší prezident FIFTA D. Lipnjak, který popřál nové evropské nohejbalové asociaci hodně úspěchů. Následně v říjnu stejného roku byla založena i nová světová organizace Union Internationale de Futnet (UNIF), jejímiž zakládajícími členy byly Česká republika, Slovensko, Švýcarsko, Francie, Baskicko, Katalánsko, Dánsko, Anglie, Kostarika a USA. A to jako následek nepochopení představitelů tzv. "balkánských zemí" a vedení FIFTA na kongresu v květnu 2010 na Severním Kypru. Samotnému aktu založení UNIF předcházelo hlasování čtyř hlavních zemí, které vznik iniciovaly, o budoucí podobě pravidel. Kdy ČR hlasovalo pro 2 dopady ve všech kategoriích a pro zachování velkého hřiště pro disciplínu dvojic. Pro jeden dopad míče a malé hřiště pro dvojice bylo Slovensko, Francie a Švýcarsko. Současně byla shoda na možnosti vícedopadové hry v jednotlivých členských zemích a dvoudopadový model pro kategorii žen a juniorů na mezinárodních akcích. FIFTA totiž měla ve svých stanovách pouze jednodopadová pravidla a to i pro všechny členské země, což stejně nikdo nedodržoval.

2016 mezinvyvojnula 5Neutuchající snahy ČR o přiblížení mezinárodních pravidel k českému nohejbalu

ČSFR se stala členem IFTA až po pádu železné opony v roce 1990 a její zástupci se oficiální cestou snažili přesvědčit tehdejší představitele mezinárodní organizace o praktičnosti přiblížení pravidel české verzi, tzn. především hře se třemi možnými dopady míče na zem během jedné herní kombinace a stanovení sítě na 110 cm (včetně možnosti přesahovat přes síť při útoku i obraně). Oproti tehdejším parametrům hry s jedním dopadem míče na zem a zákazem přesahovat nohou přes síť se hned na úvod podařilo dohodnout na možnosti přesahu přes síť i výšce sítě 110 cm, ale na druhou stranu zůstal povolený maximálně 1 dopad míče a to pouze uvnitř hřiště v případě jedné herní kombinace. Později dala Česká republika impuls k úpravě hry jednotlivců na současnou přijatelnou podobu (předtím se hrálo na jeden dopad, ale i jeden dotek hráče s míčem a nebylo tak nouze o maratónské zápasy bez zakončení). Tehdejší česká pravidla umožňovala povolené tři dopady míče v mezihře (mimo hřiště až do roku 1988).

Tyto rozhovory a jednání byly každoročním žhavým tématem kongresů IFTA od roku 1990, kdy vstoupila na tuto scénu nejdříve Česká a Slovenská federativní republika a následně od rozdělení v roce 1993 obě země samostatně. V roce 1997 se stal prezidentem (již nově přejmenované) FIFTA český zástupce Vladimír Mašát, jehož diplomatické skupině se podařilo na 8 let změnit postoj těsné většiny ostatních členů a tehdejší vrcholné akce MS a ME se hrála s kompromisními dvěma povolenými dopady na zem. Navíc, ve spolupráci s Ladislavem Kratochvílem, prosadil V. Mašát ve svém funkčním prezidentském období přijetí demokratických stanov FIFTA s voleným výkonným orgánem a přesně vymezenými právy a povinnostmi jeho členů. Navíc se z němčiny stala úřední řečí angličtina. Tyto změny ve FIFTA měly vazbu i na změnu pravidel se dvěma dopady míče do českých ligových soutěží, vedle zavedení disciplíny jednotlivců o pár let dříve. V roce 2003 rozhodla 2/3 většina členů FIFTA o návratu k jednomu dopadu s účinností od roku 2005. Což je v mužské kategorii setrvalý stav do dnešního dne bez ohledu na FIFTA či UNIF.

2016 mezinvyvojnula 3Krize komunikace ve FIFTA

V roce 2007 se konal v Chorvatsku volební kongres FIFTA a po odstupujícím prezidentovi A. Meyrovi (Brazílie) se o tento post ucházel D. Lipnjak (Chorvatsko) a Kamil Kleník (ČR). ČNS se touto kandidaturou snažil více zapojit do vedení této organizace a tím se snadněji podílet na jejím rozvoji. Ze sedmi zemí s právem hlasování (CZE, SVK, SWI, FRA, HUN, ROM, CRO) byla předjednána podpora českému kandidátovi od Slovenska, Švýcarska a Rumunska, tzn. včetně ČR těsná nadpoloviční většina. Jak se záhy ukázalo, tak bylo velmi naivní z naší strany počítat s podporou Rumunska, byť ještě den před kongresem to bylo potvrzeno. Navíc si přítomné země, i se souhlasem Slovenska, odsouhlasily přesunutí bodu programu o přijetí nového člena Makedonie před bod volby prezidenta a členů executive board. Čímž si příznivci D.Lipnjaka ještě více upevnili svou pozici při hlasování v poměru 5:3. Česká republika nakonec přijala náhradní možnost kandidatury K. Kleníka do exekutivy na post vice prezidenta společně s druhým vice prezidentem I. Zarnou z Rumunska. Na stejném kongresu se také hlasovalo o návrhu ČR ke změně počtu dopadů z jednoho na dva u kategorie žen a juniorů, který nakonec prošel, po nerozhodném výsledku hlasování, prezidentským vetem D. Lipnjaka. Návrh na zvýšení počtu dopadů míče na zem u mužské kategorie ČNS nepředkládalo, v zájmu snahy o uklidnění diplomatických vztahů, které do té doby byly velmi napjaté. Současně také kongres schválil kandidaturu ČR na pořádání MS žen a juniorů v roce 2008 v Přerově.

Kongres FIFTA v roce 2008 v Maďarsku se nesl v duchu odmítnutí českého návrhu na zvýšení počtu dopadů u mužské kategorie, což bylo pověření Konference ČNS. Delegáti kongresu FIFTA naopak odsouhlasili sloučení dvou deblových kategorií do jedné, což navrhovali také Rumuni. A to s účinností od ME 2009. Byla také přijata úprava sítě o anténky. Návrh Rumunska o možnosti střídání v singlu nebyl přijat. Dlouze se také hovořilo o nevhodnosti názvu Footballtennis na popud Švýcarska, které poukazovalo na dezorientaci osob mimo náš sport, které tento název mylně uvádí do představy o jakémsi dvojboji tenis a fotbal. Navíc visel ve vzduchu i případný konflikt s fotbalovou a tenisovou světovou asociací.

Následující kongres FIFTA v roce 2009 v Istanbulu proběhl ve snaze ČNS více se zapojit do mezinárodního rozvoje s nabídkou vlastních zkušeností. Obsáhlou prezentaci o současném stavu a možném vývoji přednesl český delegát V. Mašát s připojením hudebního klipu kapely Monkey Bussines, který obsahoval zápas amatérského nohejbalu na osadě mezi muži ve velmi pokročilém věku v duchu celoživotní lásky k tomuto sportu. V klipu se objevil „černý" správce hřiště, který prováděl zametání a lajnování, což se velmi dotklo F. Tavarese z Rumunska. Ten svým emotivním projevem, kdy napadal českou delegaci z rasistického podtextu klipu, celou prezentaci prakticky posunul do úplně jiné roviny. Tohoto kongresu se již účastnil také A. Pastor z Katalánska, který se později stal hlavní postavou nově vzniklých mezinárodních asociací (EFTA a UNIF). Velmi překvapující, pro všechny delegáty, byla zpráva pokladníka A. Meyera (Brazílie), který navrhoval vypořádat v účetnictví dlužnou položku k zakladateli a dlouholetému prezidentovi IFTA panu J. Rothenfluhovi ve výši cca 130 tisíc CHF. Za údajnou rozvojovou činnost v začátcích existence této organizace padající převážně na vrub cestovného mezi kontinenty a nákladů na ubytování pro jeho osobu a manželku. A to úhradou alespoň 10 tisíc CHF jako jedinou a konečnou splátku uvedené položky, která by definitivně kompenzovala tyto údajné výdaje.

Toto delegáti odmítli s odvoláním na nutnost projednání ve své vlastní národní asociaci. Kongres byl po dvou letech opět volební a jediný kandidát D. Lipnjak byl bezpečnou většinou zvolen a s ním i vice prezident I. Zarna. Kamil Kleník odmítl svou kandidaturu na další období jako druhý vice prezident. Současně s tím přednesl delegátům kongresu svou osobní zkušenost z dlouhodobé nečinnosti prezidenta Lipnjaka a vice prezidenta Zarny za uplynulé dvouleté období. Na závěr bylo odsouhlaseno pořadatelství prvního ME žen a juniorů na podzim roku 2009 v Rumunsku. V souvislosti se zdánlivě nekonfliktní akcí pro ženy a juniory se začaly vyhrocovat vztahy mezi představiteli FIFTA (Lipnjak a Tavares) a ČNS, protože oba pánové z FIFTA společnými silami způsobili zcela precedentní rozhodnutí o konání tohoto ME s pravidlem jednoho dopadu míče pro tyto dvě kategorie. Navíc s odvoláním na údajně dočasné rozhodnutí o přijaté změně pravidel s dvěma dopady míče pro ženy a juniory na kongresu 2007 v Chorvatsku. Přičemž legální přijetí dvoudopadu dokazují veškeré dostupné listiny tehdejšího kongresu. Přes veškerou snahu české strany se nepodařilo představitele FIFTA exekutivy přesvědčit o neplatnosti jejich rozhodnutí a proto se po vyčerpání všech možností rozhodl ČNS na tuto akci své reprezentační výběry neposlat. Přičemž Slovensko se této akce účastnilo s výběry v obou kategoriích. Je doložitelný e-mail z 16.6.2009, kdy na mé dotazy k počtu dopadů na ME 2009 Rumunsku odpovídá p. Tavares, že se bude hrát skutečně v nové sloučené deblové disciplíně se dvěma dopady míče na zem. A následně 20.6. zasílá ta samá osoba všem členským zemím nová pravidla, která uvádí pouze jeden dopad u všech kategorií. Stav úplné bezmoci a zmaru!

ČNS se účastní na inkriminovaném ME v Rumunsku alespoň diplomatickou delegací ve složení K. Kleník, V. Mašát a V. Pabián. Na vlastní oči byl patrný velký herní pád, zejména u žen, při aplikaci jednoho dopadu ve hře dvojic a trojic a tím potvrzení našeho přesvědčení o naprosté nesmyslnosti tohoto rozhodnutí, učiněného navíc jednou osobou proti stanovám FIFTA. Při večeři jsem osobně jednal ze zástupci Švýcarska o současné velmi špatné situaci. V. Mašát při rozhovoru s prezidentem Lipnjakem dokonce vyslechl názor o zamezení vlivu ČR v exekutivě FIFTA s ohledem na její už tak vyčnívající nadvládu na poli sportovním. To bylo posledním spouštěcím prvkem k jednání 5 zemí (CZE, SVK, SWI, FRA a Katalánska) k vytvoření alespoň evropské asociace, kde by bylo možné mít větší vliv na organizaci a rozvoj mezinárodních soutěží typu ME, když ve FIFTA nebude možné v nejbližších letech cokoliv ovlivnit.

2016 mezinvyvojnula 7Velké rozčarování na Severním Kypru 2010

Severní Kypr byl přijat mezi členské země FIFTA v roce 2009 na kongresu v Instanbulu. A v roce 2010 byl hostitelem dalšího kongresu, který byl plný zlomových událostí pro budoucí vývoj mezinárodní scény. I my jsme hlasovali za jeho přijetí bez znalosti a uvědomění si diplomatických souvislostí. Severní Kypr je totiž dodnes zemí, která vojensky za podpory Turecka obsadila původní území Kypru a dodnes ho ovládá bez uznání suverenity od ostatních zemí Evropy, vyjma Turecka. Příkladem je situace, kdy Severní Kypr pořádal FIFTA MS a zúčastnilo se ho Slovensko reprezentované SUN pana Matii. Kypr, který stále považuje vojenské obsazení části své země jako nelegální, totiž poslalo dopis autoritám Slovenské republiky a potažmo SNA s žádostí o vysvětlení postoje Slovenska v této otázce, když se jejich reprezentace účastní MS pořádané zemí, která okupuje jejich území. Vím, že tehdy musel prezident SNA G. Viňanský vysvětlit, kdo je na Slovensku státní institucí uznán jako nositel nohejbalu. A že účast SUN byla na tomto MS zcela mimo jeho kontrolu, neboť se jedná o občanské sdružení mimo sportovní strukturu SR.

Zde je výčet hlavních událostí kongresu na Severním Kypru:

- ČR bylo upřeno právo hlasovat za Francii na základě plné moci, která byla zaslána prezidentovi FIFTA před kongresem. Prezident Lipnjak argumentoval, že tento dokument měl být zaslán dva měsíce před konáním kongresu. Zástupci ČR namítají, že stanovy hovoří pouze o zaslání takového pověření před konáním a nikoliv v uváděné lhůtě. Lipnjak ukončuje emotivní diskuzi napadením zástupců ČR z úmyslného napadání průběhu kongresu a sdělením, že jeho rozhodnutí jako prezidenta je platné a konečné – Francie nemá právo hlasovat v zastoupení ČR.

- Rumunsko navrhuje potrestat A. Aboura (FRA) a M. Nobilleho (SWI) za jejich dopis adresovaný členským zemím FIFTA, který poukazuje na neoprávněný mandát hlasování některých zemí na předcházejícím kongresu v Istanbulu z důvodu neuhrazených finančních závazků (včetně Rumunska). Prezident Lipnjak dává k hlasování označit tyto dvě osoby „persona non grata" pro FIFTA (nežádoucí osoba) na období tří let. Kongres schvaluje!

- 8 členských zemí (Rumunsko, Chorvatsko, Maďarsko, Moldavsko, Makedonie, Turecko, Severní Kypr a Ukrajina) předkládá dopis popisující nemožnost účasti některých zemí na ustanovujícím setkání EFTA a odmítnutí plných mocí, kterými se na místě prokazoval p. Tavares (ROM). V této souvislosti navrhuje neuznání vzniku EFTA a vyvolání nového ustanovujícího setkání. Kongres ustanovuje pro prozkoumání této věci komisi ve složení prezident Lipnjak, O. Icin z Turecka a S. Songur ze Severního Kypru. Pro objasnění - plné moci k zastoupení nebyly zakládajícími zeměmi uznány z prostého důvodu - při zakládajícím aktu je nutná osobní účast zástupců jednotlivých zemí, kteří mají písemný mandát své národní asociace jednat v tomto směru a navíc se tyto osoby podepisují na zakládající listině, která je nutná pro zapsání do registru spolků v Barceloně. Rumunsku bylo sděleno, že ostatní nepřítomné země mohou vstoupit na dalším již řádném kongresu EFTA, který i zvolí své zástupce do exekutivy na stanovami dané období.

- V reakci na výše uvedené stahuje A. Pastor z Katalánska kandidaturu Barcelony jako hostitelské město následujícího kongresu FIFTA. Navíc, díky návrhu A.Pastora zaregistrovat FIFTA v Barceloně (město finančně podporující sportovní asociace se sídlem na jejím území) se ukázalo, že FIFTA není nikde registrována již od roku 1997, kdy J. Rothenfluh tuto registraci ve Švýcarsku zrušil!

Ve světle výše popsaných událostí proběhlo ještě několik vyhrocených rozhovorů po e-mailu, což nakonec vedlo k ustanovení vlastní světové zastřešující organizace UNIF v říjnu 2010 v Ženevě (popsáno výše).

Pokus o dohodu proběhl na návrh UNIF/EFTA na společné schůzce v Salcburku v lednu 2011. Za FIFTA byl přítomen D. Lipnjak a J. Rothenfluh. Za druhou stranu K. Kleník a V. Stehlík. My jsme navrhovali možnost uspořádání společného MS 2012 v Nymburce a v návaznosti na tuto první společnou akci zahájit jednání o postupném sblížení vedoucí k jedné světové asociaci. Druhá strana tento návrh odmítla s odůvodněním, že v roce 2012 slaví FIFTA výročí 25 let od svého založení a chce si uspořádat vlastní MS. Zůstala tak pouze dohoda o umožnění startu hráčů na akcích druhé organizace, vyjma MS či ME. Druhé jednání o možném sblížení proběhlo v rámci mé dovolené v Maďarsku, kdy jsem koncem srpna 2012 navštívil v Harkány pana M. Hálmaie, který měl osobně velmi blízko k prezidentu Lipnjakovi. Bohužel, jednání nemělo konkrétní výstup či závěr. Chtěl jsem po zástupcích FIFTA, aby jasně deklarovali, jaké jsou jejich představy o případné budoucí spolupráci, ale vždy to skončilo pouze prázdnými slovy o jedné nohejbalové rodině, množství zemí na MS a snu o olympiádě.

2016 mezinvyvojnula 8Rozvoj UNIF/EFTA

Na rozdíl od FIFTA jsou webové stránky nové asociace aktivní a plné článků o mezinárodním dění. Představitelé UNIF velmi hojně komunikují se svými stávajícími členskými zeměmi i se zeměmi nově přistupujícími. Pořádají se osvětové mise do nohejbalově rozvojových zemí (Belgie, Turecko, USA, Anglie, Ukrajina apod.). Pořádají se kempy pro začínající hráče – Chabařovice (ženy a mládež), Nymburk (dospělí). Úspěšně se založil UNIF facebook. UNIF vybavil rozhodčí pro mezinárodní akce stejnými sportovními komplety (triko, tepláky a bunda). UNIF podporuje pořadatele mezinárodních akcí medailemi, diplomy, webovými stránkami pro každé mistrovství a zajištěním online přenosů TVcom. To vše a mnoho dalšího pomáhá budovat silnější organizaci a přináší zájem nových zemí, jakými jsou například Korea, Srbsko, Itálie nebo Mali. Výsledkem dobré práce je také vstup nové rumunské asociace do UNIF, kterému předcházel i vstup Maďarska. Výše uvedené aktivity mohla EFTA provádět pod záštitou FIFTA, kdyby se nestaly již popsané události na Sev.Kypru při kongresu FIFTA v roce 2010, bohužel.

Finance

UNIF/EFTA hradí ze svého rozpočtu náklady na výrobu a provoz webových stránek svých domovských a i jednotlivých MS a ME, pokud to pořadatel není schopen pokrýt z vlastních zdrojů akce. Dále hradí již zmíněné medaile a diplomy, také jako pomoc ekonomicky slabším pořadatelům. Vždy ale hradí cestovní výdaje a odměny osobám, které v místě akce zajišťují online přenosy, správu webových a facebookových stránek. Dále také cestovní výdaje a odměny řídícím osobám soutěže a rozhodčím. EFTA také každoročně přispívá cca 10 tisíc Kč na mezinárodní kemp v Chabařovicích. Pro vyjasnění – ČNS nehradí ze svého rozpočtu cestovné ani odměny pracovníkům TVcom a řídícím soutěže, i když jsou právě z ČR. Například při posledních dvou akcích 2015 v Rumunsku a na Slovensku hradil UNIF těmto českým osobám poměrnou část autobusové dopravy připadající na osobu a celé odměny. Je to důkaz toho, že UNIF své prostředky investuje především zpět na podporu soutěží a rozvoje vlastních členů, což je samozřejmě prokazatelné v rámci jeho účetnictví. Na rozdíl od FIFTA, která z členských poplatků hradila výhradně a pouze cestovní a ubytovací náklady svých představitelů, což nebylo nic levného v případě letecké dopravy pana A. Meyera. Nepamatuji si, že by kdy FIFTA hradila pořadatelům nějaké náklady nebo jim pomáhala zajišťovat webové stránky z akce.

Epilog

Česká republika je hlavním lídrem mezinárodního hnutí a je správné, že se ho snaží rozvíjet i formou podpory slabším zemím. Protože bez mezinárodního rozměru by náš sport zůstal pouze masovou zábavou bez privilegovaného postavení mezi TOP 72 sportovními svazy, které jsou uznávány sportovními autoritami jako je ČUS a ČOV. Právě díky silné mezinárodní asociaci můžeme počítat se současnou výší finanční podpory od MŠMT a můžeme tak rozvíjet vlastní domácí aktivity zahrnující i nové projekty cílené na mládež. V tomto ohledu není počet registrované základny rozhodujícím faktorem, ale stává se jím až po naplnění mezinárodního rozměru (členství v mezinárodní organizaci s min. 20 členy). A proto jsem přesvědčen, že chybějící jeden dopad míče, navíc pouze u mužské kategorie je velmi malá oběť, kterou přináší náš, původně trojdopadový nohejbal, na oltář společného zájmu. Já jsem na náš sport hrdý a jsem také hrdý na to, že nás ostatní země považují za vzor a obrací se k nám s očekáváním podání pomocné ruky. To má, mimo jiné, také základ v dodržování úvodní dohody o podobě herních pravidel. Mé působení ve třech nohejbalových asociacích najednou na pozici prezidenta bylo způsobeno okolnostmi a nikoliv jakousi mou zálibou ve sbírání funkcí. Když bude kdokoliv schopen rozjetý vlak řídit místo mne, tak budu velmi rád pomáhat i nadále v jiné pozici. Do té doby mi nic jiného nezbývá, než pokračovat. Protože mne k tomu nutí odpovědnost. Veškerá zde uvedená fakta lze doložit dokumenty v podobě zápisů, e-mailové komunikace a účetních uzávěrek.