Ostatní

Nejkulatější výročí, kterého se většina z nás dožije. To je meta půlstoletí, tedy 50 let. A kdo je tím oslavencem? Přece Český nohejbalový svaz (*29.5.1971)! Právě v rámci tohoto jubilea vám přinášíme seriál celkem 50 článků, mapujících hlavní činnosti a prvky, které utvářely nebo dodnes utvářejí Český nohejbalový svaz. Tématem dalšího příspěvku jsou svazové předpisy.

Svazové předpisy vymezovaly a vymezují práva, povinnosti, kompetence a další záležitosti v rámci ČNS. Prvním předpisem nohejbalové obce byla pravidla nohejbalu. Ta byla vydána už dvě desítky let před vznikem první organizační složky nohejbalu, komisí nohejbalu při MV ČSTV Praha. Právě pražská nohejbalová komise (později městský svaz nohejbalu) držela první desetiletí pevně v rukou nohejbalovou taktovku a její řídící dokumenty se staly vzorem pro další okresní a krajské svazy a od roku 1971 i pro republikový svaz.

Kromě pravidel nohejbalu, která pomohla sjednotit hru v celé republice, byl nejdůležitějším dokumentem soutěžní řád. KN MV ČSTV Praha vydaný soutěžní řád pracoval s trochu odlišnými pojmy než ten současný. Zajímavostí je třeba termín mužstvo, což bylo k ženám nepříliš taktní označení dnešního družstva. Za tehdejším termínem družstvo se skrývala dnešní sestava, tedy trojice nebo dvojice. Byl zaveden hráčský průkaz na základě registrace, jeho opomenutí znamenalo kontumaci utkání. Pro zajímavost, tehdejší registrační poplatek činil 50 haléřů.

Co ještě patřilo k odlišnostem tehdejšího soutěžního řádu? Třeba přestupy. Ochranná lhůta (9 měsíců od poslední registrace) nemusela být splněna, pokud hráč odcházel či přicházel ze základní vojenské služby, či hráč přesídlený („přispěje-li změna registrace k tomu, že se zmenší jeho vzdálenost nejméně o 10 km nebo o 45 minut času jízdy veřejným prostředkem mezi původním a novým sportovištěm“). U přestupů mohl mateřský klub nárokovat jisté pohledávky (nevrácená výstroj či nezaplacení oddílových příspěvků). Řešeno bylo i případné odvolání přestupu, samostatně byly řešeny přestupy vojáků.

Celkově ale soutěžní řád byl komplexním řídícím předpisem obsahujícím organizační řád, hrací řád, registrační řád, přestupní řád, disciplinární řád a hospodářské směrnice. Mimo pravidla a soutěžní řád byly vydávány termínové rozvrhy a rozpisy soutěží, dále pak prováděcí pokyny a zprávy o průběhu soutěží.

2021 50letCNS05 3Podobnou strukturu měl i soutěžní řád celorepublikového ČNS, který byl pravidelně novelizován. Pozdější četné novelizace dané vývojem sportu, společnosti i reakcí na některé nohejbalové kauzy a zkušenosti, si vynutily zvětšení objemu tohoto předpisu. Z praktických důvodů, důvodu rozdílnosti jednotlivých dílčích předpisů i principu jejich schvalování byly některé dílčí předpisy ze soutěžního řádu vyjmuty a staly se samostatnými.

Současnou strukturu předpisů ČNS tvoří předpisy čtyř úrovní. Nejvyšším předpisem svazu jsou Stanovy ČNS, které schvaluje Valná hromada ČNS jako nejvyšší orgán svazu a podléhají registraci rejstříkového soudu. Tímto dokumentem se začal řídit ČNS až od roku 1990.

„Dokud byl svaz nohejbalu součástí sjednocené tělovýchovy, tedy v období 1971 až 1990, jeho základní organizační předpis byl již obsažen ve stanovách Československého svazu tělesné výchovy. Po zásadní změně politických poměrů v roce 1989 začala být postupně právně zaručována základní lidská a občanská práva. Dne 1.5. 1990 nabyly účinnosti zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a velká novela občanského zákoníku, kterými bylo obnoveno právo spolčovací. Bezprostředně poté jsem inicioval vznik přípravného výboru Českého nohejbalového svazu. Ve smyslu zákona jsme sestavili stanovy a jako zmocněný zástupce jsem podal Ministerstvu vnitra žádost o registraci svazu jako občanského sdružení. Registrace nebyla problém a ještě v prvním pololetí 1990 proběhla ustavující Valná hromada Českého nohejbalového svazu. Zanikající ČSTV uznal ČNS pro sportovní odvětví nohejbal svým právním nástupcem. Podle stanov byl ČNS nezávislým, samostatným, plnoprávným a demokratickým sdružením občanů se zájmem o nohejbal. S ohledem na postupný zánik centrálních evidencí se stala členem ČNS každá fyzická a právnická osoba, která se účastnila svazových soutěží. Pro nejbližší období bylo zachováno stávající organizační uspořádání svazu, přesto, že došlo k faktickému zániku krajů. Stanovy změnily názvosloví svazových orgánů a zkrátily délku jejich funkčního období. Do jisté míry i současné stanovy vycházejí z těch z roku 1990,“ popsal souvislosti vzniku nejvyššího předpisu svazu bývalý prezident ČNS a současný odborný poradce pro legislativu ČNS LADISLAV KRATOCHVÍL.

Stanovy jsou sice pro většinu nohejbalistů okrajovou záležitostí, ale právě v nich jsou zaneseny nejdůležitější informace o právech a povinnostech členů vůči svazu a obráceně. Druhým nejvyšším předpisem svazu jsou Pravidla nohejbalu ČNS, tedy nejstarší svazový předpis. Z názvu je patrné, které oblasti upravují. Pravidla stejně jako stanovy schvaluje nejvyšší orgán svazu.

Dalšími základními předpisy svazu jsou v současnosti Soutěžní řád ČNS a Disciplinární řád ČNS. Oba dokumenty může kromě nejvyššího orgánu schvalovat i druhý nejvyšší orgán svazu – Rada ČNS. Zatímco soutěžní řád obsahuje prakticky vše pro organizaci a řízení soutěží, druhý předpis upravuje disciplinární prohřešky a řízení k nim.

K zásadní změně došlo v systému schvalování změn čtyř základních předpisů svazu. Zatímco dříve byly jejich změny na jednání příslušného orgánu nejen schvalovány, ale i předkládány, v současnosti funguje dvoustupňový systém pro předkládání a schvalování změn.

Mimo uvedené základní předpisy najdeme ve struktuře svazu i další. Na úrovni soutěžního nebo disciplinárního řádu je to organizační řád, rozpracovávající do většího detailu stanovy. Třetí úrovní předpisů jsou zejména směrnice Výkonného výboru ČNS. Ten jako řídící orgán celorepublikových soutěží pro ně vydává i krátkodobé předpisy s většinou roční platností, např. termínový kalendář, rozpisy dlouhodobých a jednorázových soutěží a rozlosování dlouhodobých soutěží. Tyto krátkodobé předpisy vydávají pro své soutěže i příslušné krajské a okresní články svazu. Do kompetence VV ČNS patří i schvalování statutů odborných komisí a poradců. K předpisům patří např. i jednací řády jednotlivých orgánů svazu.

2021 50letCNS05 matyasekLegislativců najdeme v historii svazu jako šafránu. Jedním z mála těch, kteří se poslední dekádu podílí na novelizaci předpisů, je JIŘÍ MATYÁŠEK (*1966), mj. bývalý člen Dozorčí rady ČNS.

Pane Matyášku, proč je vlastně svazových legislativců tak málo?

Nevnímám to jako otázku počtu. Mohl bych jmenovat nejméně tři až čtyři osoby, které se výborně orientují v ucelené nohejbalové legislativě, občas ji připomínkují. Nicméně ČNS je nejspíše nepotřebuje, stačí jediný legislativec s důvěrou prezidenta. Platná nohejbalová legislativa je plně dílem současného poradce.

Říká se, že o předpisy se členové svazu začínají zajímat až ve chvíli, kdy mají pocit, že jsou jejich práva ohrožena. Je to pravda?

Ano, je a někdy ke škodě věci, jejich věci. Typický příklad: Disciplinární řád, jeho poslední rozsáhlá změna a třeba sankce za udělenou žlutou kartu. Dříve nebyla za první žlutou žádná sankce. Nyní je a hned dvojnásobná. Hráče a kluby to stojí peníze – dokonce i žáky. Zbytečné. Jde přece o princip přiměřenosti. Nějak zatím nebyl zohledněn.

Dříve si svaz vystačil s jednou malou knížečkou, dnes vydává výrazně obsáhlejší dokumenty a ještě ve větším počtu. Je to nutnost?

Není, ale taková je doba. Vše je komplikovanější než v dobách vzniku a nadšení. No a obecně jsme všichni společně mistři v obcházení čehokoliv, tak se budeme muset smířit i s obsáhlejšími dokumenty. Jen je otázkou, jak moc obsáhlé a obecné musí být. Obecnost je ke škodě věci - vše je pak otázkou výkladů a těch, jak víme, je mnoho a mnoho…

S guru svazové legislativy Kratochvílem vedete nevyhlášený souboj o podstatu základních předpisů. O co tady vlastně jde?

Nevnímám to jako souboj. Oba jdeme na stejnou věc z různých stran. Mně jde hlavně o jasnost předpisů a předvídatelnost případných rozhodnutí orgánů ČNS, a kolegovi spíše o maximální volnost a nesvázanost výkonných orgánů ve svém rozhodování. Mívám tento dojem. Spíše jde o naše rozdílné vnímání ochrany spolku před případnými budoucími amatérskými hegemony v daleké budoucnosti. Snad k ničemu podobnému nedojde. Současné ani chystané stanovy na to nepamatují.

Je pro hnutí důležité, aby za téměř shodné nebo shodné prohřešky padaly shodné tresty?

Ano, určitě. Shodnost je sice teorie, v detailech určitě odlišnosti budou, nicméně je důležité držet shodný postoj k prohřeškům. Jde o známou zásadu legitimního očekávání.

2021 50letCNS05 5Není skutečnost, že se kluby více úderněji hlásí o svá práva, znakem vyšší profesionalizace nohejbalu?

To je odvážné tvrdit. Dle mého jde o tezi: Na kom leží hlavní ekonomická tíha účasti a řádného dokončení soutěže, ten ať o její podobě rozhoduje nebo minimálně spolurozhoduje. A to jsou kluby. Je dobře, že se o svá práva hlásí. Třeba i na úkor některých orgánů ČNS a centrálního rozhodování.

Co považujete za svůj největší úspěch na poli legislativy svazu?

Já bohužel nemám žádný úspěch. Drobná zpřesnění pravidel a soutěžního řádu za něj považovat nelze a předchozí automatiky sankcí, postupů disciplinárních orgánů v disciplinárním řádu byly zrušeny. Ke kauzám a poučení z nich se raději nechci vracet.

50 let… Co popřejete oslavenci?

Přeji hodně úspěšných let jako dříve. Úspěchy při mistrovství světa v Praze. A také, aby byl oslavenec do budoucna natolik atraktivní pro mladší generaci, že se z některých vyprofilují noví kvalitní funkcionáři svých klubů, regionů i výkonných orgánů spolku.