Nejčtenější články - Ostatní

Nejnovější příspěvky v Nohec fóru


Zasedala Rada ČNS Tisk
Napsal Martin Maršálek  |  Úterý, 21.04.2020

2020 radacns03 01(Praha) Zatímco začátek letošních nohejbalových soutěží je v nedohlednu, ohlédněme se alespoň za zatím posledním jednáním vrcholných svazových orgánů – Rady ČNS. Rada - jako nová instituce - nahradila původní druhý nejvyšší orgán ČNS – konferenci. Kromě jiných rozdílností je tou hlavní zrušení delegátského systému, který je nahrazen pevným členstvím, stejně jako u stálých svazových orgánů.

Prvního zasedání v Praze se zúčastnilo celkem 20 z 32 krajskými nohejbalovými sdruženími zvolených členů. K usnášeníschopnosti orgánu bylo třeba 17 členů, pro schválení usnesení Rady pak je obecně nutný souhlas min. 15 členů.

Ze zprávy o hospodaření ČNS za rok 2019 mj. vyplynulo, že celkové příjmy ČNS činily 5 607 tis. Kč, z toho dotace z programu MŠMT „Svazy“ 3 260 tis. Kč, dotace z programu MŠMT „Repre“ 357 tis. Kč, dotace z programu MŠMT „Talent“ 240 tis. Kč, vlastní zdroje, tedy členské příspěvky, startovné, poplatky, pokuty apod. 619 tis. Kč, sponzorské dary apod. 348 tis. Kč. Ostatní příjmy tvořily příjmy ze vstupného, dotací samosprávy, prodeje sportovního materiálu, kreditního systému apod. Celkové výdaje činily 5 770 tis. Kč, z toho výdaje na činnost komisí 2 421 tis. Kč, v nichž jsou zahrnuty výdaje na kempy mládeže, Pohár mládeže, partnerské kempy, tréninková centra mládeže včetně mezinárodních, Nohec magazín, Nohejbalovou ročenku apod., výdaje na správu a sekretariát 791 tis. Kč, tedy nájemné, ceny služeb apod. a výdaje soutěží 2 163 tis. Kč, tedy odměna a cestovné rozhodčích, diplomy, medaile, poháry, podpora pořadatelů jednorázových republikových soutěží apod. Celková ztráta činila 153 tis. Kč a byla způsobena zahrnutím některých výdajů roku 2018. K 31.12.2019 evidoval svaz 7 877 fyzických osob s přidruženým členstvím.

Ze zprávy Dozorčí rady ČNS mj. vyplynulo, že DR kontrolovala účetnictví svazu po uzavření účetního roku. V rámci kontroly namátkově prověřila formální a věcnou správnost 62 účetních dokladů a neshledala žádné zásadní pochybení. S ohledem na to neměla DR námitky proti schválení účetní závěrky svazu za rok 2019. Dále zástupce DR Jiří Matyášek uvedl, že se DR nepodařilo přes určité zlepšení najít úplnou shodu s VV při vytváření podmínek pro kontrolní činnost DR, zejména v oblasti hospodaření. I s ohledem na to DR doporučuje radě svazu, aby uložila VV přijmout několik opatření, která by hospodárnost nakládání s majetkem svazu a kontrolu hospodaření posílila.

2020 radacns03 02Na vystoupení zástupce DR reagoval jménem VV prezident Kamil Kleník. Mj. uvedl, že VV neupírá DR právo dávat radě svazu i dalším orgánům doporučení ke zkvalitnění činnosti svazu, ale sebepřísnější pravidla se minou účinkem, pokud je jednotliví činovníci na republikové úrovni nemohou objektivně plnit. Ať již proto, že činovníků je jen určitý počet, v naprosté většině bydlí ve značné vzdálenosti od sídla svazu, zastávají řadu dalších funkcí v krajích a nohejbalových spolcích, scházejí se omezeně a i z dalších příčin. S ohledem na to, že podstatnou část příjmů tvoří dotace z programů MŠMT, platí pro jejich užití dotační pravidla a jejich dodržování je poskytovatelem kontrolováno. VV proto považuje současná pravidla pro nakládání s majetkem svazu za dostatečná.

Poté Rada vzala všemi hlasy svých přítomných členů zprávu DR za rok 2019 na vědomí. Dále Rada schválila všemi hlasy svých přítomných členů výroční zprávu svazu za rok 2019, účetní závěrku svazu za rok 2019 a komentář k plnění rozpočtu svazu v roce 2019.

Rozpočet ČNS na rok 2020 zohledňuje pořadatelství mistrovství světa mužů v listopadu v Praze. Je předpoklad, že náklady budou z podstatné části kryty z dotace MŠMT. Rozpočet tak umožní svazovou činnost v obvyklém rozsahu. Rada schválila všemi hlasy svých přítomných členů (19) rozpočet svazu na rok 2020, přitom vzala na vědomí Směrnici pro hospodaření svazu v roce 2020.

Dalším bodem jednání byl Organizační řád ČNS. Ten nahrazuje třikrát novelizovanou směrnici, upravující svazové členství, svazovou evidenci, způsob placení členských příspěvků a působnost územních organizačních článků svazu. Odborný poradce poro legislativu ČNS Ladislav Kratochvíl vysvětlil, že hlavním důvodem aktualizace svazového členství je přizpůsobení svazové evidence zákonu o podpoře sportu. Zákonu odpovídající svazová evidence je nutnou podmínkou poskytnutí dotací z programů Národní sportovní agentury svazu od roku 2021. S ohledem na postupný rozběh činnosti NSA v letošním roce nejsou vyloučeny další úpravy svazového členství a svazové evidence. Rada nový organizační řád 19 hlasy schválila.

Rada projednávala i navržené změny základních dokumentů ČNS, a to soutěžního řádu a disciplinárního řádu. Všemi 20 hlasy schválila navržené změny disciplinárního řádu, vyvolaných zejména přizpůsobením některých ustanovení změnám stanov, snahou o zpřesnění disciplinárního řízení a snahou o zpřesnění a doplnění několika skutkových podstat, vyvolané praxí disciplinární komise.

V soutěžním řádu se jednalo o tři navržené změny. První se týkal článku Rozvoj mládeže a žen. Předkladatel navrhoval ukončit podporu nohejbalových spolků s družstvy žen formou kreditního systému, protože důvody podpory pominuly. Podpora žaček a dorostenek zůstává zachována. Předkladatel dále navrhoval zrušit povinnost podpory mládeže kreditním systémem pro nohejbalové spolky s družstvy, účastníky nejvyšších krajských soutěží mužů a ponechání pouze na orgánech krajského nohejbalového sdružení, zda povinnost podpory rozvoje mládeže formou kreditního systému v rozpisu nejvyšší krajské soutěže družstev mužů zachovají. Návrh byl schválen 15 hlasy.

2020 radacns03 03Druhou změnou SŘ byl článek Soupisky. Předkladatel navrhoval přehlednější úpravu náležitosti listinné soupisky, jako základní, použitelné pro všechny druhy a úrovně soutěží. Pro elektronickou soupisku, pro kterou nohejbalový spolek využívá centrální svazový registr i možnost jejího elektronického předložení. Povinnost použít v soutěži elektronickou soupisku předkladatel navrhuje ponechat na rozhodnutí řídících orgánech soutěží v rozpise soutěží. Návrh byl schválen všemi 20 hlasy.

Poslední navrženou změnou SŘ byl článek Průběh utkání. Předkladatel navrhoval jednoznačné určení začátku utkání pokynem rozhodčího k nástupu družstev. Tedy utkání bude zahájeno pokynem i tehdy, pokud družstvo nebude schopno nastoupit ve stanoveném nejmenším počtu hráčů. Tím se odstraňuje logický rozpor, který vznikal tím, že první rozhodčí, přesto, že utkání nezahájil, skrečoval jako postih první případně i druhý zápas utkání. Čekací doba 15 resp. 30 minut s postihem zůstává zachována. Důsledek nenastoupení družstva k utkání ani po uplynutí 30 minut zůstává ukončení utkání. Takové nenastoupení k utkání je disciplinárním proviněním s disciplinárním postihem kontumace výsledku, takový postih je v působnosti disciplinárních orgánů. I tento návrh byl schválen všemi 20 hlasy.

Na závěr jednání proběhla diskuze. V ní mj. hospodář ČNS Vlastimil Pabián upozornil na problém s doplněním rodných čísel přidružených členů do centrálního registru. Předseda KR Miroslav Sachl navrhl zvážit zastupitelnost člena Rady na zasedání. Předseda TMK Vladimír Pavlík navrhl zvážit prodloužení lhůt pro předkládání návrhů změn řádů. Předseda KM Michal Hostinský žádal vysvětlení účinnosti změn soutěžního řádu. OPL Ladislav Kratochvíl navrhl spojit zasedání Rady v roce 2021 s volební valnou hromadou tak, aby se konalo jedno zasedání v březnu 2021. Jiří Matyášek jménem DR požadoval vrátit se k doporučením, které přednesl při projednávání zprávy dozorčí rady za rok 2019.

Dokumenty z jednání.